โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเขียนแผนการสอนที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ และการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเพื่อรับรองสถาบันการศึกษาของสภาการพยาบาล ระยะที่ ๒ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีตรัง

โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเขียนแผนการสอนที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ และการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเพื่อรับรองสถาบันการศึกษาของสภาการพยาบาล ระยะที่ ๒ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีตรัง


โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเขียนแผนการสอนที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ และการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเพื่อรับรองสถาบันการศึกษาของสภาการพยาบาล ระยะที่ ๒ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีตรัง
ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอนที่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเพื่อรับรองสถาบันการศึกษาของสภาการพยาบาลระยะที่ ๒ ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง โดยจัดอบรมให้แก่อาจารย์ ในวิทยาลัยฯ จำนวน ๔๕ คน

 


เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีตรัง จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเขียนแผนการสอนที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ และการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเพื่อรับรองสถาบันการศึกษาของสภาการพยาบาล ระยะที่ ๒ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีตรัง ในการนี้ วิทยาลัยฯ จึงเรียนเชิญ ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยฯ คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ บรรยายและให้ความรู้ในเรื่องของการกรอกข้อมูลและใช้งานระบบสารสนเทศให้กับเจ้าหน้าที่ และคณาจารย์ ของวิทยาลัยฯ
 


มีการทำ Workshop อบรมเชิงปฏิบัติการฯ ตลอดทั้ง 3 วัน นำทีมให้ความรู้โดย เจ้าหน้าที่นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และคณะทำงานจากห้องปฏิบัติการวิจัยฯ เป็นผู้ให้ความรู้ในเรื่องของการกรอกข้อมูลและใช้งานระบบสารสนเทศให้กับเจ้าหน้าที่ และคณาจารย์ ของวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งถามตอบปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานระบบต่าง ๆ

วันศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม 2559
 

ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการวิจัยด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการวิจัยด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ”

ISF2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการวิจัยด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ”

ดาวน์โหลดเอกสารอบรมจากวิทยากร คลิ๊ก

 ผู้เข้าอบรมสามารถสมัครได้ที่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม http://goo.gl/forms/fkXEDY9jzzk56bLH3

 

๑.หลักการและเหตุผล

         โปรแกรม R เป็นโปรแกรมสถิติที่มีความโดดเด่นทั้งในด้านการคำนวณทางคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้อย่างกว้างขวาง และการสร้างสรรค์กราฟิกประกอบผลวิเคราะห์ ข้อมูลได้อย่างสวยงามตามมาตรฐานการตีพิมพ์ระดับสูง โปรแกรม R เป็นโปรแกรม Open Source ที่สามารถ Download มาใช้หรือแจกจ่ายได้ฟรี ถูกกฎหมายลิขสิทธิ์ ทำให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งต่างประเทศและในประเทศไทยนิยมใช้โปรแกรม R เพิ่มมากขึ้น

         ทั้งในสถาบันการศึกษาและองค์กรภาครัฐ และเอกชน นอกจากนี้ยังมีการอัพเดตอย่างสม่ำเสมอ เพื่อแก้ปัญหาที่ผู้ใช้พบและเพิ่มเติมขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยทีมผู้พัฒนาได้รับเงินทุนสนับสนุนจากกลุ่มผู้ใช้ในระดับสากล จนทำให้ผลการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม R มีคุณภาพสูงไม่แตกต่างกับโปรแกรมเชิงพาณิชย์อื่น ๆ เช่น SAS , Matlab ก็สามารถทำร่วมกันได้ โดยในปัจจุบันพบว่าโปรแกรมเชิงพาณิชย์ต่าง ๆ เช่น SPSS และ SAS ก็มีโมดุลที่เชื่อมต่อเข้ากับโปรแกรม R ได้อีกด้วย

         การอบรมโปรแกรม R จะเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของ R ตั้งแต่เริ่มติดตั้งโปรแกรม การใช้ฟังก์ชันให้เหมาะสมกับข้อมูล รวมทั้งการแปลความหมายผลลัพธ์ เพื่อนำไปประยุกต์ตามความต้องการได้อย่างถูกต้อง

๒.วัตถุประสงค์

         ๒.๑ เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม R

         ๒.๒ เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         ๒.๓ เพื่อให้บริการกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เป็นที่รู้จักแก่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา

๓.ระยะเวลาดำเนินโครงการ

         วันที่ ๑๔ – ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๔.สถานที่ดำเนินโครงการ

         ณ ห้อง ๔๑๘ ชั้น ๔ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)

๕.ผู้เข้าร่วมโครงการ

         นักวิชาการคอมพิวเตอร์ /ผู้ที่สนใจทั่วไป

๖.ลักษณะการดำเนินโครงการ

         เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีทีมผู้ช่วยวิทยากรช่วยทำการสอนในลักษณะการจัดเป็นกลุ่มเพื่อเรียนรู้การใช้งาน

๗.สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมมา

         คอมพิวเตอร์พกพา (โน้ตบุ๊ค) จำนวน ๑ เครื่อง

๘.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

         ๗.๑ ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ในการใช้งานโปรแกรม R มากขึ้น

         ๗.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         ๗.๓ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้บริการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดชลบุรี และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดชลบุรี ได้รู้จักเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา เพิ่มมากขึ้น

 

กำหนดการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการวิจัยด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ณ ห้อง ๔๑๘ ชั้น ๔ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)

 

ดาวน์โหลดกำหนดการ

เวลา กำหนดการ
วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๐๘.๓๐ น. – ๐๘.๔๕ น.
ลงทะเบียน
๐๘.๔๕ น. – ๐๙.๐๐ น. ประธานกล่าวเปิดการอบรม
๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

แนะนำโปรแกรม R

 • การจัดการข้อมูล นำเข้าและส่งออกไฟล์ข้อมูล
 • คำสั่งและฟังก์ชันการคำนวณในโปรแกรม R
 • การติดตั้งโปรแกรม
๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

อบรมเชิงปฏิบัติการ โดยวิทยากร และผู้ช่วยวิทยากร

 • การใช้คำสั่งและฟังก์ชันในโปรแกรม R
 • การจัดการข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการวิเคราะห์
วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๐๘.๔๕ น. – ๐๙.๐๐ น.
ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. อบรมเชิงปฏิบัติการ โดยวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร

 • การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา
 • การสร้างกราฟแบบต่างๆ ด้วยโปรแกรม R
๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

อบรมเชิงปฏิบัติการ โดยวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร

 • การประมาณค่าและทดสอบสมมติฐาน ด้วยโปรแกรม R
เวลา ๑๖.๑๐ น. มอบประกาศนียบัตร และปิดโครงการ

หมายเหตุ  พักรับประทานอาหารว่าง เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. และเวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.

เวลาและสถานที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี เข้าศึกษาดูงานระบบสารสนเทศ เพื่อสำหรับใช้ในการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ และรองรับการตรวจประเมินสถาบันของสภาการพยาบาลในปีการศึกษา ๒๕๕๙

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี เข้าศึกษาดูงานระบบสารสนเทศ เพื่อสำหรับใช้ในการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ และรองรับการตรวจประเมินสถาบันของสภาการพยาบาลในปีการศึกษา ๒๕๕๙


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี เข้าศึกษาดูงานระบบสารสนเทศ เพื่อสำหรับใช้ในการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ และรองรับการตรวจประเมินสถาบันของสภาการพยาบาลในปีการศึกษา ๒๕๕๙
ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบริหารสำหรับใช้ในการดำเนินงานของวิทยาลัยให้มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพและรองรับการตรวจประเมินสถาบันของสภาการพยาบาลในปีการศึกษา ๒๕๕๙ นี้

ในการนี้วิทยาลัยเห็นว่า ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดทำระบบสารสนเทศ จึงได้เข้ามาศึกษาดูงานเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบริหาร ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบริหารร่วมกัน
 


เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี จัดโครงการศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบริหารของวิทยาลัย เพื่อรองรับการตรวจประเมินสถาบันของสภาการพยาบาลในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในการนี้ ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยฯ คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ ได้บรรยายและให้ความรู้ในเรื่องของการดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศให้กับเจ้าหน้าที่ และคณาจารย์ ของวิทยาลัยฯ
 


นำทีมให้ความรู้โดย เจ้าหน้าที่นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และคณะทำงานจากห้องปฏิบัติการวิจัยฯ เป็นผู้ให้ความรู้ในเรื่องของการใช้งานระบบสารสนเทศให้กับเจ้าหน้าที่ และคณาจารย์ ของวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งถามตอบปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานระบบต่าง ๆ

วัอังคาร ที่ 6 ธันวาคม 2559
 

ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเทคโนโลยี Container

โครงการอบรมเทคโนโลยี Container

ISF2

โครงการอบรมเทคโนโลยี Container

ดาวน์โหลดเอกสารอบรมจากวิทยากร คลิ๊ก

 ผู้เข้าอบรมสามารถสมัครได้ที่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม http://goo.gl/forms/8O8GqLh5CSS67kl92

๑.หลักการและเหตุผล

         Docker คือชื่อของ Engine ตัวหนึ่งที่มีแนวคิดในการจำลองสภาพแวดล้อมขึ้นมาในเครื่องสำหรับรัน Service เช่น Virtual Machine เราเรียก OS ที่ถูกจำลองขึ้นมาว่า Guest OS แต่ใน Docker เราจะเรียกว่า Container

         ซึ่งเป้าหมายของ Docker คือการสร้าง Container เพื่อจำลองสภาพแวดล้อมการทำงาน ในปัจจุบันการใช้งาน Container เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น เนื่องจาก Container ช่วยในการสร้าง บริหารจัดการ และการย้าย Application เพื่อการใช้งานบน Platform อื่นๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว หลายๆ องค์กรเริ่มที่จะศึกษาหรือนำ Containers มาใช้ในองค์กร เพื่อให้ในอนาคตการพัฒนา Application สามารถเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ยืดหยุ่น เพิ่มขยายได้ และเหมาะกับการทำ DevOps สร้างความคล่องตัวให้แก่ทีมนักพัฒนา Software เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

         ในการนี้ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา จึงเห็นควรให้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมเทคโนโลยี Container โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมในการใช้งานเกี่ยวกับ Container และผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในองค์กรของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป นอกจากนั้นยังเป็นการประชาสัมพันธ์เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เป็นที่รู้จักต่อหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพาอีกช่องทางหนึ่งอีกด้วย

๒.วัตถุประสงค์

         ๒.๑ เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Container

         ๒.๒ เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         ๒.๓ เพื่อให้บริการกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เป็นที่รู้จัก แก่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา

๓.ระยะเวลาดำเนินโครงการ

         วันที่ ๗ – ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๔.สถานที่ดำเนินโครงการ

         ณ ห้อง ๔๑๘ ชั้น ๔ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)

๕.ผู้เข้าร่วมโครงการ

         นักวิชาการคอมพิวเตอร์ /ผู้ที่สนใจทั่วไป จำนวน ๒๐ คน

๖.ลักษณะการดำเนินโครงการ

         เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีทีมผู้ช่วยวิทยากรช่วยทำการสอนแก่ผู้เข้าร่วมอบรม โดยสอนให้สามารถพัฒนา
หรือติดตั้ง Web บน ระบบ Docker ได้

๗.สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมมา

         คอมพิวเตอร์พกพา (โน้ตบุ๊ค) จำนวน ๑ เครื่อง

 

กำหนดการ

โครงการอบรมเทคโนโลยี Container

ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ณ ห้อง ๔๑๘ ชั้น ๔ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)

 

ดาวน์โหลดกำหนดการ

เวลา กำหนดการ
วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๐๘.๓๐ น. – ๐๘.๔๕ น.
ลงทะเบียน
๐๘.๔๕ น. – ๐๙.๐๐ น. ประธานกล่าวเปิดการอบรม
๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

Docker คืออะไร?

 • ใครใช้ Docker บ้าง?
 • Docker ช่วยแก้ปัญหาอะไรบ้าง?

ติดตั้ง Docker

 • วิธีใช้ Docker บน Windows และ OS อื่นๆ
 • Docker tool box

Basic Linux

 • พื้นฐาน Unix Command
 • โครงสร้าง root directory
 • การจัดการไฟล์
 • Editor เบื้องต้น (Vi, Nano)
๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

เปรียบเทียบ Docker กับ VM

 • Docker ต่างจาก VM อย่างไร?
 • ข้อดี & ข้อเสียของ Docker เมื่อเทียบกับ VM

เปรียบเทียบ Docker กับ AppServ หรือ XAMPP

 • ทำไมเราจึงควรเลือก Docker?
 • AppServ / XAMPP ลงอะไรให้เราบ้าง?
 • Docker สามารถทดแทนสองตัวดังกล่าวได้อย่างไร

เว็บ 1 เว็บ ประกอบไปด้วย Service อะไรบ้าง?

 • เช่น Web Server, PHP, Database
 • ทำความรู้จัก Microservice
 • การออกแบบ Microservice โดยใช้ Docker
วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๐๘.๔๕ น. – ๐๙.๐๐ น.
ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. อบรมเชิงปฏิบัติการ โดยวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร
คำสั่ง Docker

 • คำสั่งที่เกี่ยวข้องในการใช้งาน Docker
 • Build, Ship, Run

Docker Network เบื้องต้น

 • การแยกวง network ในกรณีต้องการพัฒนางานหลายๆ งานแยกกัน

เปิดใช้งาน Web Server

 • Nginx Web Server
 • Nginx config
 • Reverse Proxy
 • Fastcgi config
 • Caching
๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

อบรมเชิงปฏิบัติการ โดยวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร
เปิดใช้งาน Web Server ร่วมกับ Database

 • MariaDB tuneup
 • ทดสอบ MariaDB ด้วย sysbench

การสลับเวอร์ชัน PHP และอื่นๆ

 • วิธีเปลี่ยนเวอร์ชัน PHP
 • ทดสอบทำงานกับ PHP หลาย Version พร้อมๆ กัน

วิธีทดสอบจำนวน Load ที่รับได้

 • อะไรคือ wrk
 • ติดตั้งและใช้งาน wrk

วิธีเข้าใช้ CLI ของ framework ต่างๆ

 • Laravel
 • Compile CSS-Preprocessor (เช่น SCSS, LESS)
เวลา ๑๖.๑๐ น. ปิดการอบรม

หมายเหตุ  พักรับประทานอาหารว่าง เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. และเวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.

เวลาและสถานที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา (PCK Dashboard)”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา (PCK Dashboard)”


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา (PCK Dashboard)”
ด้วยวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดจ้างทีมงานจากห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพาในฐานะที่ปรึกษาในการให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านอินเทอร์เน็ต รวมถึงการให้คาปรึกษา และการให้บริการเครื่องแม่ข่ายให้กับทางวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ ตระหนักและให้ความสาคัญในการใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ เพื่อให้การบริหารงานของวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพในการทางานมากยิ่งขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อช่วยในการบริหารจัดการการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
2. เพื่อให้ผู้บริหารสามารถติดตาม ควบคุม และสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนการทางาน
3. เพื่อแสดงศักยภาพผลการดาเนินงานของวิทยาลัยทั้งภายในองค์กร และเผยแพร่สู่สาธารณชน
4. เพื่อช่วยให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลการให้บริการซอฟต์แวร์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 


เมื่อวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมาวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา (PCK Dashboard)” ในการนี้ วิทยาลัยฯ จึงเรียนเชิญ ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยฯ คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ บรรยายและให้ความรู้ในเรื่องของการกรอกข้อมูลและใช้งานระบบสารสนเทศให้กับเจ้าหน้าที่ และคณาจารย์ ของวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งถามตอบปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานระบบต่าง ๆ
 


มีการทำ Workshop อบรมเชิงปฏิบัติการฯ ตลอดทั้ง 3 วัน นำทีมให้ความรู้โดย เจ้าหน้าที่นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และคณะทำงานจากห้องปฏิบัติการวิจัยฯ เป็นผู้ให้ความรู้ในเรื่องของการกรอกข้อมูลและใช้งานระบบสารสนเทศให้กับเจ้าหน้าที่ และคณาจารย์ ของวิทยาลัยฯ

วันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2559
 

ภาพกิจกรรม

บรรยายและสาธิตความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบสารสนเทศของวิทยาลัย

บรรยายและสาธิตความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบสารสนเทศของวิทยาลัย


บรรยายและสาธิตความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบสารสนเทศของวิทยาลัย
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบสารสนเทศของวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการวางแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
 


ในการนี้ วิทยาลัยฯ จึงเรียนเชิญ ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยฯ และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ บรรยายในหัวข้อแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
 


พร้อมทั้งถามตอบปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานระบบต่าง ๆ

วันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2559

งานสังสรรค์เลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ

งานสังสรรค์เลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ


งานสังสรรค์เลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ
เมื่อวันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมาเป็นวันเลี้ยงส่ง – วันสุดท้ายของการทำงานของ น.ส.สุพรรณี ประจงใจ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ ฝ่าย Developer Management ตำแหน่ง Software Engineer
 


ทางห้องปฏิบัติการวิจัยฯ นำโดย ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยฯ พร้อมด้วยท่านอาจารย์ธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ ได้จัดงานเลี้ยงส่ง น.ส.สุพรรณี ประจงใจ ที่ลาออกในเดือนตุลาคมนี้ เพื่อลาไปศึกษาต่อ และดูแลครอบครัว โดยได้ซื้ออาหารมารับประทานร่วมกัน พร้อมทั้งการกล่าวความรู้สึกการทำงานของทุกคนที่มีต่อกัน ส่วนบรรยากาศในการเลี้ยงส่งก็เป็นไปด้วยความสุข อาหารอร่อย
 


สุดท้ายในงานเลี้ยงส่ง พวกเราได้ร่วมกันรับประทานอาหารร่วมกัน เพื่อแสดงออกถึง ความรัก ความผูกพัน มิตรภาพและความรู้สึกยินดีที่ได้ร่วมงานกันในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตซึ่งเป็นความรู้สึกที่ประทับใจไม่รู้ลืมทีเดียวครับ
ก่อนจากกัน ขอสัญญาฝากประทับตรึงตรา จนกว่าจะพบกันใหม่ โบกมืออำลา สัญญาด้วยหัวใจเพราะความรักติดตรึงห่วงใย ด้วยใจผูกพันมั่นคงด้วยความดีนั้นฝังตรึง จากไปแล้วคำนึงตรึงประทับดวงใจ ………..

….ขอให้โชคดีและประสบความสำเร็จครับ….

วันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม 2559

การประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาระบบสารสนเทศปี 2560 ของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

การประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาระบบสารสนเทศปี 2560 ของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์


การประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาระบบสารสนเทศปี 2560 ของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
ตามที่ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ติดต่อให้ทางทีมห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรม รวมกับเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นปรึกษาและหารือการพัฒนาระบบสารสนเทศปี 2560 ในการดูแลบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ และปรับปรุงแก้ไขซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศ ของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 นั้น
ในการนี้ : ทางทีมห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรม รวมกับเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงเรียนเชิญ "รศ.ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์" 
ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ และผู้ดูแลระบบสารสนเทศและระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ของสถาบันฯ เข้าร่วมประชุมกำหนดการประชุมปรึกษาหารือ
การพัฒนาระบบสารสนเทศปี 2560 ของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อให้การพัฒนาระบบสารสนเทศของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เป็นไปตามความต้องการเพิ่มเติมของผู้ใช้งาน 
และให้มีมาตราฐานในการบริหารจัดการดูแลและบำรุงรักษาระบบที่มีประสิทธิภาพ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. - 12.30 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 
ชั้น 5 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี มีการนำเสนอ Dashboard ระบบสารสนเทศ ขอบเขตงานดูแลบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ และเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ และปรับปรุงแก้ไขซอฟต์แวร์ 
ระบบสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2560 โดยทีมพัฒนาระบบสารสนเทศ ม.บูรพา 

 


 

วันที่ 22 กรกฏาคม 2559

Dynamic template for CI PHP Framework

Dynamic template for CI PHP Framework

จากปัญหาที่ทางแลปได้พบ เมื่อมีการพัฒนาระบบไปแล้วซึ่งเป็นระบบขนาดใหญ่มีความซับซ้อนของตัวระบบมาก และแบ่งออกเป็นหลายระบบ หลายโมดูล ซึ่งเมื่อมีการเปลียนเทคโนโลยี หรือรูปแบบการพัฒนา การปรับปรุง ก็จะมีกระทบระบบเดิมในหลายๆ ส่วนของการปรับปรุง

จากปัญหาที่พัฒนาระบบต้องทำงานซ้ำซ้อนส่วนเดิมในการต้องมาปรับแก้ code เดิมที่เคยพัฒนาแล้ว เมื่อมีการปรับเปลี่ยนลักษณะรูปแบบการแสดงผล (Interface) แต่เนื้อหาของ Content ยังคงเดิม
จึงได้มีได้แนวคิดเพื่อลดปัญหาดังกล่าว คือการทำ Dynamic template for CI PHP Framework (DTCI) เพื่อช่วยแก้ปัญหาข้างต้น โดยมีการแบบการทำงานดังนี้

จับภาพหน้าจอ 2016-09-09 เวลา 15.50.11

โดยเจ้า DTCI มีองค์ประกอบคือ

 1. จะถูกนำมาไว้ที่ Helper Directory
 2. UI Abstract class
 3. จะสืบทอดมาจาก Elements Class เป็นลักษณะความสามารถของเทมเพตที่จะทำอะไรได้
 4. จากนั้นทำการสร้าง Class Template จาก UI Abstract ส่วนตรงจะเป็นส่วนที่กำหนดรูปแบบความสามารถของเทมเพตว่าจะมีลักษณะอย่างไร
 5. ส่วนที่สำคัญอีกส่วนคือ Template_helper จะเป็นตัวเรียกเทมเพตที่ต้องการจาก config_template

ตามตัวอย่างการใช้งานดังนี้

 1. สร้าง Elements Class

จับภาพหน้าจอ 2016-09-09 เวลา 16.11.34

2. UI Abstract Class

จับภาพหน้าจอ 2016-09-09 เวลา 16.12.24

3. สร้าง Template_helper ในการควบคุมเทมเพต

จับภาพหน้าจอ 2016-09-09 เวลา 16.14.05

4. การสร้าง Class Template รูปแบบที่ 1

จับภาพหน้าจอ 2016-09-09 เวลา 16.13.45

5. การใช้ในงานส่วนของ views

จับภาพหน้าจอ 2016-09-09 เวลา 16.15.07

 

หัวหน้า Concept

Mr.Manot Jaikwang

ผู้ช่วย

นายภัคพล พงษ์ประดิษฐ์ นิสิต SE

การประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาระบบสารสนเทศปี 2560 ของวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

การประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาระบบสารสนเทศปี 2560 ของวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี


การประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาระบบสารสนเทศปี 2560 ของวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
ตามที่ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ได้ติดต่อให้ทางทีมห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรม รวมกับเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นปรึกษาและหารือการพัฒนาระบบสารสนเทศปี 2560 ในการดูแลบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ และระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ และปรับปรุงแก้ไขซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศ ของวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 นั้น
ในการนี้ : ทางทีมห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรม รวมกับเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงเรียนเชิญ คณะบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
และ ผอ.วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ และผู้ดูแลระบบสารสนเทศและระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมกำหนดการประชุมปรึกษาหารือ
การพัฒนาระบบสารสนเทศปี 2560 ของวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 22 กรกฏาคม 2559 เวลา 08.30 น. - 12.30 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 
ชั้น 5 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี มีการนำเสนอ Dashboard ระบบสารสนเทศ ขอบเขตงานดูแลบำรุงรักษา ระบบสารสนเทศ และเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ และปรับปรุงแก้ไขซอฟต์แวร์ 
ระบบสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2560 โดยทีมพัฒนาระบบสารสนเทศ ม.บูรพา 

 


 

วันที่ 22 กรกฏาคม 2559