วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี เข้าศึกษาดูงานระบบสารสนเทศ เพื่อสำหรับใช้ในการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ และรองรับการตรวจประเมินสถาบันของสภาการพยาบาลในปีการศึกษา ๒๕๕๙


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี เข้าศึกษาดูงานระบบสารสนเทศ เพื่อสำหรับใช้ในการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ และรองรับการตรวจประเมินสถาบันของสภาการพยาบาลในปีการศึกษา ๒๕๕๙
ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบริหารสำหรับใช้ในการดำเนินงานของวิทยาลัยให้มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพและรองรับการตรวจประเมินสถาบันของสภาการพยาบาลในปีการศึกษา ๒๕๕๙ นี้

ในการนี้วิทยาลัยเห็นว่า ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดทำระบบสารสนเทศ จึงได้เข้ามาศึกษาดูงานเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบริหาร ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบริหารร่วมกัน
 


เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี จัดโครงการศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบริหารของวิทยาลัย เพื่อรองรับการตรวจประเมินสถาบันของสภาการพยาบาลในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในการนี้ ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยฯ คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ ได้บรรยายและให้ความรู้ในเรื่องของการดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศให้กับเจ้าหน้าที่ และคณาจารย์ ของวิทยาลัยฯ
 


นำทีมให้ความรู้โดย เจ้าหน้าที่นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และคณะทำงานจากห้องปฏิบัติการวิจัยฯ เป็นผู้ให้ความรู้ในเรื่องของการใช้งานระบบสารสนเทศให้กับเจ้าหน้าที่ และคณาจารย์ ของวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งถามตอบปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานระบบต่าง ๆ

วัอังคาร ที่ 6 ธันวาคม 2559
 

ภาพกิจกรรม