Dynamic template for CI PHP Framework

จากปัญหาที่ทางแลปได้พบ เมื่อมีการพัฒนาระบบไปแล้วซึ่งเป็นระบบขนาดใหญ่มีความซับซ้อนของตัวระบบมาก และแบ่งออกเป็นหลายระบบ หลายโมดูล ซึ่งเมื่อมีการเปลียนเทคโนโลยี หรือรูปแบบการพัฒนา การปรับปรุง ก็จะมีกระทบระบบเดิมในหลายๆ ส่วนของการปรับปรุง

จากปัญหาที่พัฒนาระบบต้องทำงานซ้ำซ้อนส่วนเดิมในการต้องมาปรับแก้ code เดิมที่เคยพัฒนาแล้ว เมื่อมีการปรับเปลี่ยนลักษณะรูปแบบการแสดงผล (Interface) แต่เนื้อหาของ Content ยังคงเดิม
จึงได้มีได้แนวคิดเพื่อลดปัญหาดังกล่าว คือการทำ Dynamic template for CI PHP Framework (DTCI) เพื่อช่วยแก้ปัญหาข้างต้น โดยมีการแบบการทำงานดังนี้

จับภาพหน้าจอ 2016-09-09 เวลา 15.50.11

โดยเจ้า DTCI มีองค์ประกอบคือ

  1. จะถูกนำมาไว้ที่ Helper Directory
  2. UI Abstract class
  3. จะสืบทอดมาจาก Elements Class เป็นลักษณะความสามารถของเทมเพตที่จะทำอะไรได้
  4. จากนั้นทำการสร้าง Class Template จาก UI Abstract ส่วนตรงจะเป็นส่วนที่กำหนดรูปแบบความสามารถของเทมเพตว่าจะมีลักษณะอย่างไร
  5. ส่วนที่สำคัญอีกส่วนคือ Template_helper จะเป็นตัวเรียกเทมเพตที่ต้องการจาก config_template

ตามตัวอย่างการใช้งานดังนี้

  1. สร้าง Elements Class

จับภาพหน้าจอ 2016-09-09 เวลา 16.11.34

2. UI Abstract Class

จับภาพหน้าจอ 2016-09-09 เวลา 16.12.24

3. สร้าง Template_helper ในการควบคุมเทมเพต

จับภาพหน้าจอ 2016-09-09 เวลา 16.14.05

4. การสร้าง Class Template รูปแบบที่ 1

จับภาพหน้าจอ 2016-09-09 เวลา 16.13.45

5. การใช้ในงานส่วนของ views

จับภาพหน้าจอ 2016-09-09 เวลา 16.15.07

 

หัวหน้า Concept

Mr.Manot Jaikwang

ผู้ช่วย

นายภัคพล พงษ์ประดิษฐ์ นิสิต SE