บรรยายและสาธิตความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบสารสนเทศของวิทยาลัย


บรรยายและสาธิตความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบสารสนเทศของวิทยาลัย
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบสารสนเทศของวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการวางแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
 


ในการนี้ วิทยาลัยฯ จึงเรียนเชิญ ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยฯ และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ บรรยายในหัวข้อแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
 


พร้อมทั้งถามตอบปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานระบบต่าง ๆ

วันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2559