การประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาระบบสารสนเทศปี 2560 ของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์


การประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาระบบสารสนเทศปี 2560 ของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
ตามที่ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ติดต่อให้ทางทีมห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรม รวมกับเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นปรึกษาและหารือการพัฒนาระบบสารสนเทศปี 2560 ในการดูแลบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ และปรับปรุงแก้ไขซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศ ของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 นั้น
ในการนี้ : ทางทีมห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรม รวมกับเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงเรียนเชิญ "รศ.ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์" 
ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ และผู้ดูแลระบบสารสนเทศและระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ของสถาบันฯ เข้าร่วมประชุมกำหนดการประชุมปรึกษาหารือ
การพัฒนาระบบสารสนเทศปี 2560 ของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อให้การพัฒนาระบบสารสนเทศของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เป็นไปตามความต้องการเพิ่มเติมของผู้ใช้งาน 
และให้มีมาตราฐานในการบริหารจัดการดูแลและบำรุงรักษาระบบที่มีประสิทธิภาพ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. - 12.30 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 
ชั้น 5 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี มีการนำเสนอ Dashboard ระบบสารสนเทศ ขอบเขตงานดูแลบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ และเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ และปรับปรุงแก้ไขซอฟต์แวร์ 
ระบบสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2560 โดยทีมพัฒนาระบบสารสนเทศ ม.บูรพา 

 


 

วันที่ 22 กรกฏาคม 2559