การเขียน Code สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (Code Reuse) ได้อย่างง่าย

ความเป็นมา

       การพัฒนาซอฟต์แวร์ของที่แลปเป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์ตั้งแต่โปรเจ็คเล็ก จึงถึงโปรเจ็คที่มีขนาดใหญ่ มีความซับซ้อนมากมีการเชื่อมโยงระหว่างระบบด้วยกันหลายระบบ ในหลายปีก่อนทางแลปจึงได้มีการกำหนดมาตรฐานรูปแบบในการพัฒนา (Software Development Standards) เป็นรูปแบบเฉพาะนั่นทำให้รูปแบบการพัฒนาของ code เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน

        การที่มีการกำหนดมาตรฐานการพัฒนาขึ้นมาเป็นส่วนนึงของการ Development แต่เราต้องการเพิ่ม Performace ในการทำงานให้เร็วขึ้น ไม่ต้องทำส่ิงที่เคยทำไปแล้วมาทำขึ้นใหม่อีก จีงมีการนำหลักการและกระบวนการ Code Reuse ที่จะทำให้ทีมที่พัฒนาแต่ละคนสามารถพัฒนาระบบ (Development System) ได้เร็วขึ้น จึงต้องมีการนำสิ่งที่เคยมีอยู่แล้ว สามารถหยิบ ดึง คัดลอก สิ่งที่อยู่ตรงกลาง ที่รับรู้ เข้าถึงกันได้ทุกคน สามารถเรียกใช้ได้อย่างง่ายดาย มาเป็นส่วนที่ช่วยในทำงานการพัฒนาระบบ

 

การวางโครงสร้างและกำหนดรูปแบบ

        ในส่วนของการว่างโครงสร้างสำหรับให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ขึ้นวางโครงสร้างตามโครงสร้างของ Framework CI (เป็น framework สำหรับภาษา php) ซึ่งทางแลปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบงานเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสามารถแยกส่วนการวางแยกตามระบบเฉพาะ หรือ จะสามารถจัดไว้เป็นส่วนกลาง ที่ทุกระบบทุกคนสามารถเรียกใช้งานได้ โดยมีการวางโครงสร้าง ดังนี้

        โดยแต่ละส่วนผู้พัฒนาทั้งคนเดิมและคนใหม่ที่พึ่งเข้ามา ก็สามารถที่เข้าถึงและเรียกมาให้งานได้ จากรูป อธิบายแต่ละส่วน ดังนี้

 1. ส่วนของ ฟังก์ชัน A, B เป็นการวางไว้ที่แต่ละระบบ ซึ่งอธิบายได้คือเป็นการแบ่งกลุ่ม หรือประเภท ในการเรียกใช้งานให้ง่ายขึ้น เช่น การแปลงค่าวันที่ การแปลงค่าตัวเลขเป็นตัวหนังสือ เป็นต้น
 2. ส่วนของ Views เป็นส่วนการแสดงผล เป็นการทำ Reuse views ที่สามารถให้งานร่วมกันได้ เช่น view ที่ใช้ในการแสดงผลก่อนพิมพ์ การสั่งปริ้น การส่งออกเอกสารต่างๆ เป็นต้น
 3. ส่วนของ Models เป็นส่วนที่เชื่อมต่อกันฐานข้อมูล โดยมีการวางไว้ให้มีการ reuse การเรียกข้อมูลที่มีความเหมือนกัน กลุ่มข้อมูลเดียวกัน เช่น ฐานข้อมูลคนเป็นพื้นฐานของทุกระบบ จะมีการเรียกใช้ข้อมูลคน ได้แก่ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง เป็นต้น ส่วนจะเป็นทำคล้ายกัน api service อยู่ในรูปแบบของ center models

 

ซึ่งถ้าวางเป็นโครงสร้างของที่เราพัฒนาจะเป็นดังนี้

Application

    -Helper

    -Views

    -Models

 

ตัวอย่างการเรียกใช้งาน

การเรียกให้งานฟังก์ชัน (Global Function)

การเรียกให้งาน views (Center Views)

สิ่งที่จะต้องก้าวพัฒนาไปอีกขั้น

        สร้างเป็นเครื่องมือง่ายง่าย (Tool easy easy) หรือเครื่องมือที่มีทำงานใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อย เพื่อการนำระบบกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างเป็นระบบ อย่างเป็นรูปแบบเดียกวัน (Software Reuse)

 

By Mr.Manot Jaikwang

ประกาศ ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ เรื่อง “ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ”

ประกาศ ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ เรื่อง “ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ”

ISF2

ดาวน์โหลดเอกสารผลการคัดเลือก คลิ๊ก

 

ประกาศห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ

ครั้งที่ ๐๐๑/๒๕๖๑

——————————————————

         ตามประกาศห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป สังกัดห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ นั้น

         บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป

         ลำดับที่ ๑ นางสาวรุ่งอรุณ ชื่นอารมณ์

         ลำดับที่ ๒ นางสาวอาภาพร โพธิ์สุวรรณ

         ลำดับที่ ๓ นางสาวนวพร สุขสมัคร์

         ลำดับที่ ๔ นางสาวพัชรนัน นิสัยสุข

         ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเข้าเป็นลูกจ้างโครงการ ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ของหน่วยงาน ได้ที่ ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ ชั้น ๘ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ ในวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ทั้งนี้ ให้มารายงานตัวภายในวันที่กำหนด และหากพ้นกำหนดแล้วถือว่าสละสิทธิ์การเข้าบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ

         ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • คณะวิทยาการสารสนเทศ ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • สถานที่ติดต่อ : ชั้น ๕ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ
 • ที่อยู่ : ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑
 • โทรศัพท์ : ๐ ๓๘๑๐ ๒๗๐๐ ต่อ ๔๑๒
 • E-Mail : iserl.center@gmail.com
 • Website : http://iserl.buu.ac.th
 • Facebook : ISERL

สมัครด่วน!! ประกาศห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

สมัครด่วน!! ประกาศห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

ISF2

ดาวน์โหลดเอกสารหลักเกณฑ์การรับสมัคร คลิ๊ก

ดาวน์โหลดใบสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างโครงการ คลิ๊ก

 

ประกาศห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

——————————————————

ด้วยห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการ ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป สังกัด ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

         ๑. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

         (ก) คุณสมบัติทั่วไป

                  (๑) มีสัญชาติไทย

                  (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี และไม่เกิน ๓๕ ปี

                  (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

                  (๔) สำเร็จการศึกษาตามที่กำหนด

         (ข) คุณลักษณะต้องห้าม

                  (๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

                  (๒) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ

                  (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนตามข้อบังคับนี้หรือกฎหมายอื่น

                  (๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

                  (๕) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

                  (๖) เป็นบุคคลล้มละลาย

                  (๗) เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกและพ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปี เว้นแต่ เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

                  (๘) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

                  (๙) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัยตามข้อบังคับนี้

                  (๑๐) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือกระทาการทุจริต ในการสอบระหว่างการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

         ๒. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ได้รับใบรับรองคุณวุฒิแสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจก่อนวันปิดรับสมัคร สำหรับใบรับรอง ซึ่งระบุว่า “กำลังเรียน” “รอผลการสอบ” จะไม่ได้รับการพิจารณา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

         วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบริหารธุรกิจ (บัญชี)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

         รับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ชั้น ๔ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ)

         ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ ๐-๓๘๑๐-๒๗๐๐ ต่อ ๔๑๒

หลักฐานการสมัคร

         ๑. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวและถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป

         ๒. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ

         ๓. ทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ

         ๔. หลักฐานการศึกษาตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ ฉบับจริงพร้อมถ่ายสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ

         ๕. หลักฐานการรับราชการทหาร (เฉพาะเพศชาย) ฉบับจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ

         ๖. กรณีชื่อ-ชื่อสกุล หลักฐานต่าง ๆ ไม่ตรงกันให้นำหลักฐานการเปลี่ยนแปลงแนบด้วย จำนวน ๑ ฉบับ

         ๗. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบรับรองการฝึกอบรม การผ่านงาน ประวัติย่อ เป็นต้น

         ๘. หลักฐานประกอบการสมัครทุกฉบับ ให้ระบุว่า “ขอรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

         วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ http://iserl.buu.ac.th/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • คณะวิทยาการสารสนเทศ ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • สถานที่ติดต่อ : ชั้น ๔ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)
 • ที่อยู่ : ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑
 • โทรศัพท์ : ๐ ๓๘๑๐ ๒๗๐๐ ต่อ ๔๑๒
 • E-Mail : iserl.center@gmail.com
 • Website : http://iserl.buu.ac.th
 • Facebook : ISERL

ประกาศ ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ เรื่อง “ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ”

ประกาศ ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ เรื่อง “ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ”

ISF2

ดาวน์โหลดเอกสารผลการคัดเลือก คลิ๊ก

 

ประกาศห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ

ครั้งที่ ๐๐๒/๒๕๖๐

——————————————————

         ตามประกาศห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป สังกัดห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ นั้น

         บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป

         นางสาว รำไพ อินทนู

         ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก มารายงานตัวเข้าเป็นลูกจ้างโครงการ ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ของหน่วยงาน ได้ที่ ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ ชั้น ๔ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์) ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ทั้งนี้ ให้มารายงานตัวภายในวันที่กำหนด และหากพ้นกำหนดแล้วถือว่าสละสิทธิ์การเข้าบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ

         ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • คณะวิทยาการสารสนเทศ ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • สถานที่ติดต่อ : ชั้น ๔ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)
 • ที่อยู่ : ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑
 • โทรศัพท์ : ๐ ๓๘๑๐ ๒๗๐๐ ต่อ ๔๑๒
 • E-Mail : iserl.center@gmail.com
 • Website : http://iserl.buu.ac.th
 • Facebook : ISERL

สมัครด่วน!! ประกาศห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

สมัครด่วน!! ประกาศห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ISF2

ดาวน์โหลดเอกสารหลักเกณฑ์การรับสมัคร คลิ๊ก

ดาวน์โหลดใบสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างโครงการ คลิ๊ก

 

ประกาศห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

——————————————————

ด้วยห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการ ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป สังกัด ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

         ๑. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

         (ก) คุณสมบัติทั่วไป

                  (๑) มีสัญชาติไทย

                  (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี และไม่เกิน ๓๕ ปี

                  (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

                  (๔) สำเร็จการศึกษาตามที่กำหนด

         (ข) คุณลักษณะต้องห้าม

                  (๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

                  (๒) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ

                  (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนตามข้อบังคับนี้หรือกฎหมายอื่น

                  (๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

                  (๕) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

                  (๖) เป็นบุคคลล้มละลาย

                  (๗) เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกและพ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปี เว้นแต่ เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

                  (๘) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

                  (๙) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัยตามข้อบังคับนี้

                  (๑๐) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือกระทาการทุจริต ในการสอบระหว่างการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

         ๒. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ได้รับใบรับรองคุณวุฒิแสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจก่อนวันปิดรับสมัคร สำหรับใบรับรอง ซึ่งระบุว่า “กำลังเรียน” “รอผลการสอบ” จะไม่ได้รับการพิจารณา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

         วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบริหารธุรกิจ เช่น สาขาวิชาการตลาด , สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ , สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

         รับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ชั้น ๔ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ)

         ตั้งแต่วันที่ ๙ – ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ ๐-๓๘๑๐-๒๗๐๐ ต่อ ๔๑๒

หลักฐานการสมัคร

         ๑. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวและถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป

         ๒. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ

         ๓. ทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ

         ๔. หลักฐานการศึกษาตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ ฉบับจริงพร้อมถ่ายสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ

         ๕. หลักฐานการรับราชการทหาร (เฉพาะเพศชาย) ฉบับจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ

         ๖. กรณีชื่อ-ชื่อสกุล หลักฐานต่าง ๆ ไม่ตรงกันให้นำหลักฐานการเปลี่ยนแปลงแนบด้วย จำนวน ๑ ฉบับ

         ๗. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบรับรองการฝึกอบรม การผ่านงาน ประวัติย่อ เป็นต้น

         ๘. หลักฐานประกอบการสมัครทุกฉบับ ให้ระบุว่า “ขอรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

         วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ http://iserl.buu.ac.th/

วัน เวลา และสถานที่สอบ

วัน/เวลา รายละเอียดการสอบ ห้องสอบ
๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐
สอบปฏิบัติทางคอมพิวเตอร์
– การเขียนหนังสือราชการ
– การทำ Excel
PJ 421
เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ PJ 421

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • คณะวิทยาการสารสนเทศ ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • สถานที่ติดต่อ : ชั้น ๔ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)
 • ที่อยู่ : ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑
 • โทรศัพท์ : ๐ ๓๘๑๐ ๒๗๐๐ ต่อ ๔๑๒
 • E-Mail : iserl.center@gmail.com
 • Website : http://iserl.buu.ac.th
 • Facebook : ISERL

โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “อินโฟกราฟิก” เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ภาคตะวันออก

โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “อินโฟกราฟิก” เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ภาคตะวันออก

ISF2

โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “อินโฟกราฟิก” เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ภาคตะวันออก

ดาวน์โหลดเอกสารหลักเกณฑ์การประกวด คลิ๊ก

 นักเรียน นิสิต และนักศึกษาที่สนใจต้องทำการสมัครเข้าร่วมการประกวด โดยการส่งใบสมัคร เข้าร่วมการประกวดมาที่ คลิ๊ก

 

หลักเกณฑ์การประกวดสื่อสร้างสรรค์ Infographic
เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ภาคตะวันออก

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

         นักเรียน นิสิต และนักศึกษา (รายบุคคล หรือ รายกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน ๒ คน)

เนื้อหาของภาพ

         ผู้ส่งผลงานสามารถสร้างภาพ Inforgraphic โดยนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่น ของภาคตะวันออก ในพื้นที่ตนเองอาศัยอยู่ จำนวน ๑ ชิ้นงาน

วัตถุประสงค์ของการจัดทำภาพ Inforgraphic

         เพื่อเป็นการเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่น ของภาคตะวันออกให้เป็นที่รู้จัก ในรูปแบบที่น่าสนใจ และเข้าใจง่ายสำหรับประชาชนทั่วไป

การส่งภาพ Inforgraphic เข้าประกวด

         ๑. นักเรียน นิสิต และนักศึกษาที่สนใจต้องทำการสมัครเข้าร่วมการประกวด โดยการส่งใบสมัครมาที่ E-mail : eswp.buu@gmail.com

         ๒. ผู้เข้าประกวดแข่งขัน โพสต์ภาพลง Facebook page : Eastern Software Park, BUU แล้ว ทำการแชร์โพสต์ เพื่อรับจำนวนยอด Like ในโพสต์ของตนเอง (สามารถโพสต์ได้ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

         ๓. นำผลงานภาพ Infographic ใส่แผ่นซีดี จำนวน ๑ แผ่น แล้วส่งมาที่ คณะวิทยาการสารสนเทศ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑

         ๔. รูปแบบของชิ้นงาน

                  ๔.๑ ขนาดของภาพ Infographic เท่ากับขนาดของกระดาษ A2

                  ๔.๒ ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอเนื้อหา สามารถใช้ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

                  ๔.๓ สร้างชิ้นงานได้โดยไม่จำกัดเทคนิค

         ๕. ชิ้นงานต้องเกิดจากความคิดของผู้ส่งงาน โดยมิได้ลอกเลียน ดัดแปลง หรือตัดต่อมาจากผลงานของผู้อื่น ในกรณีของการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

         ๖. ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินผลงานพบหลักฐานของการคัดลอกผลงาน คณะกรรมการตัดสินผลงานจะตัดสิทธิ์การเข้าประกวดของภาพ Infographic นั้นๆ

         ๗. ภาพ Infographic ที่ส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัล ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะวิทยาการสารสนเทศ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะวิทยาการสารสนเทศ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา สามารถคัดเลือกผลงานประกวดเพื่อจัดแสดง ในสถานที่ต่าง ๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสื่อสารสนเทศทุกประเภท

         ๘. ภาพที่ไม่ได้รับรางวัลจากการประกวด ผู้ส่งผลงานสามารถติดต่อขอรับคืนได้ที่ คณะวิทยาการสารสนเทศ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้น ๔ ห้อง ๔๒๑ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์) ในวันและเวลาราชการภายในระยะเวลาที่กำหนด (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) หากพ้นกำหนดวันดังกล่าว จะถือว่าภาพ Infographic เป็นกรรมสิทธิ์ของคณะวิทยาการสารสนเทศ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา โดยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในราชการต่อไป

เกณฑ์การตัดสินภาพ Infographic

         โดยคณะกรรมการตัดสินจะพิจารณาจากคุณภาพของภาพ Inforgraphic ตามเกณฑ์ดังนี้

                  ๑. ความสอดคล้องของเนื้อหากับหัวข้อที่กำหนด

                  ๒. ความคิดสร้างสรรค์

                  ๓. ความสวยงาม (องค์ประกอบศิลป์)

                  ๔. เทคนิคในการสร้างชิ้นงาน

                  ๕. ความถูกต้องของภาษา

                  ๖. การสื่อความหมายของภาพ สามารถเข้าใจง่าย

การคิดคะแนนตามเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น มีรายละเอียดดังนี้

                  ๑. รอบคัดเลือก : คะแนนจากเกณฑ์ทั้ง ๖ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๙๕ และจำนวนการกด Like การแชร์โพสต์บนหน้า Facebook page : Eastern Software Park, BUU คิดเป็นร้อยละ ๕ ของคะแนนทั้งหมด

                  ๒. รอบตัดสิน : คะแนนจากเกณฑ์ทั้ง ๖ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

หมายเหตุ

         ๑. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

         ๒. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว

รางวัลการประกวด ดังนี้

๑. รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัลมูลค่า ๕,๐๐๐ บาท
๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัลมูลค่า ๓,๐๐๐ บาท
๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัลมูลค่า ๑,๕๐๐ บาท
๔. รางวัลชมเชย จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัลมูลค่า ๕๐๐ บาท

สอบถามรายละเอียดโครงการประกวดได้ที่

 • คณะวิทยาการสารสนเทศ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา
 • สถานที่ติดต่อ : ชั้น ๔ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)
 • ที่อยู่ : ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑
 • โทรศัพท์ : ๐ ๓๘๑๐ ๒๗๐๐ ต่อ ๔๑๒
 • E-Mail : eswp.buu@gmail.com
 • Website : http://eastswpark.buu.ac.th/newweb/
 • Facebook : Eastern Software Park, BUU

อบรมเชิงปฏิบัติการนำเข้าข้อมูลตามระบบสารสนเทศด้านต่างๆ โครงการการให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านอินเทอร์เน็ต สำหรับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

อบรมเชิงปฏิบัติการนำเข้าข้อมูลตามระบบสารสนเทศด้านต่างๆ โครงการการให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านอินเทอร์เน็ต สำหรับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

อบรมเชิงปฏิบัติการนำเข้าข้อมูลตามระบบสารสนเทศด้านต่างๆ โครงการการให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านอินเทอร์เน็ต สำหรับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ได้จัดโครงการการให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านอินเทอร์เน็ต สำหรับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี โดยดำเนินการร่วมกับ ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบริหารนั้น วิทยาลัยจึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศทางการบริหารให้กับบุคลากรของวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน รวมทั้งลงข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

ในการนี้วิทยาลัยจึงเชิญวิทยากรจากห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา มาเพื่อบรรยายและฝึกทักษะการใช้งานระบบสารสนเทศให้กับบุคลากรของวิทยาลัยในัวนที่ ๓๐ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคาร ๕ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี พร้อมทั้งถามตอบปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานระบบต่าง ๆ มีการทำ Workshop อบรมเชิงปฏิบัติการฯ ตลอดทั้ง ๓ วัน นำทีมให้ความรู้โดย เจ้าหน้าที่นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และคณะทำงานจากห้องปฏิบัติการวิจัยฯ เป็นผู้ให้ความรู้ในเรื่องของการกรอกข้อมูลและใช้งานระบบสารสนเทศให้กับเจ้าหน้าที่ และคณาจารย์ ของวิทยาลัยฯ

 

ภาพกิจกรรม

วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
 

โครงการอบรมเทคโนโลยีโมบาย (Mobile Technology) “การพัฒนาซอฟต์แวร์บนสมาร์ทโฟน Android”

โครงการอบรมเทคโนโลยีโมบาย (Mobile Technology) “การพัฒนาซอฟต์แวร์บนสมาร์ทโฟน Android”

ISF2

โครงการอบรมเทคโนโลยีโมบาย
(Mobile Technology)
“การพัฒนาซอฟต์แวร์บนสมาร์ทโฟน Android”

ดาวน์โหลดเอกสารอบรมจากวิทยากร คลิ๊ก

 ผู้เข้าอบรมสามารถสมัครได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมอบรม

 

๑.หลักการและเหตุผล

         ในปัจจุบันการสื่อสารทางด้านเทคโนโลยีไร้สาย เป็นสิ่งจำเป็นในยุคสังคมปัจจุบัน ซึ่งในการอบรมนี้จะเน้นไปที่การพัฒนาซอฟต์แวร์บนสมาร์ทโฟน Android โดยให้ผู้เข้าอบรมได้มีความเข้าใจภาษา Java และแนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์บนสมาร์ทโฟน

         ตั้งแต่การสร้างแอปพลิเคชัน การออกแบบ Design UX/UI การใช้งาน Widget ต่าง ๆ การวางรูปแบบ Layout การสร้าง Activity การสร้างแอปพลิเคชันที่มีหลายหน้าจอ การรับส่งข้อมูลระหว่าง Activity การเชื่อมต่อกับส่วนข้อมูลต่าง ๆ อาทิ XML, JAVA, Google Maps หรือ Facebook เป็นต้น

         การทดสอบด้วยแอปพลิเคชัน ด้วย Emulator พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการพัฒนาแอปพลิเคชัน ตลอดจนนำแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์ที่สร้างอัปโหลดขึ้นไปใช้งานจริงบน Google Play ได้

         ในการนี้ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา จึงเห็นควรให้มีการจัดอบรมโครงการอบรมเทคโนโลยีโมบายขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม และผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในงาน หรือองค์กรของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป นอกจากนั้นยังเป็นการประชาสัมพันธ์ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เป็นที่รู้จักต่อหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพาอีกช่องทางหนึ่งอีกด้วย

๒.วัตถุประสงค์

         ๒.๑ เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจในภาษา JAVA และแนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์บนสมาร์ทโฟน

         ๒.๒ เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         ๒.๓ เพื่อให้บริการกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เป็นที่รู้จักแก่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา

๓.ระยะเวลาดำเนินโครงการ

         วันที่ ๔ – ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

๔.สถานที่ดำเนินโครงการ

         ณ ห้อง ๔๑๘ ชั้น ๔ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)

๕.ผู้เข้าร่วมโครงการ

         ผู้ที่สนใจทั่วไป จำนวน ๑๕ คน

๖.ลักษณะการดำเนินโครงการ

         เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีทีมผู้ช่วยวิทยากรช่วยทำการสอนในลักษณะการจัดเป็นกลุ่มเพื่อเรียนรู้การใช้งาน

๗.สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมมา

         ๗.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (มีหน่วยความจำ RAM 4 GB ขึ้นไป มีพื้นที่ว่างเก็บข้อมูล HDD 4 GB เป็นอย่างน้อย และรองรับความละเอียดหน้าจอที่ 1280×800 ได้)

         ๗.๒ สมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ OS Android เวอร์ชัน 4.X ขึ้นไป เช่น (Jelly Bean, KitKat, Lollipop หรือ Marshmallow)

         ๗.๓ สายเชื่อมต่อข้อมูลกับสมาร์ทโฟน (Sync) ผ่าน USB

๘.ทักษะและความรู้เบื้องต้นของผู้เข้าอบรม

         เป็นผู้ที่เคยผ่านการเขียนโปรแกรมภาษาใด ภาษาหนึ่งมาแล้ว อาทิ ภาษา C , C++ , C# , JAVA หรือภาษาอื่น ๆ เป็นต้น

 

กำหนดการ

โครงการอบรมเทคโนโลยีโมบาย

ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ณ ห้อง ๔๑๘ ชั้น ๔ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)

 

ดาวน์โหลดกำหนดการ

เวลา กำหนดการ
วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๐๘.๓๐ น. – ๐๘.๔๕ น.
ลงทะเบียน
๐๘.๔๕ น. – ๐๙.๐๐ น. ประธานกล่าวเปิดการอบรม
๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

o แนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์บนสมาร์ทโฟน
o การเตรียมเครื่องมือสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์
o การติดตั้งเครื่องมือ JAVA SDK และ Android Studio
o การทดสอบการใช้เครื่องมือที่ใช้พัฒนาซอฟต์แวร์

 • การทดสอบแอปพลิเคชันด้วย Emulator
 • การแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการพัฒนาแอปพลิเคชัน
 • การติดตั้ง ADB และการทดสอบแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน
๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

o พื้นฐานการใช้ภาษา JAVA ในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ OOP

 • การทดสอบแอปพลิเคชันด้วย Emulator
 • การประกาศตัวแปร ชนิดตัวแปร และการเข้าถึงตัวแปรแบบต่าง ๆ

o การใช้งานภาษา XML และส่วนการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ใน Android Studio
o การสร้างแอปพลิเคชันและการออกแบบ Design UX/UI
o การใช้งาน Widget และการวางรูปแบบ Layout
o การสร้างและการใช้งาน Activity 1

วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๐๘.๔๕ น. – ๐๙.๐๐ น.
ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. o การสร้างและการใช้งาน Activity 2
o การสร้างแอปพลิเคชันที่มีหลายหน้าจอ
o การรับส่งข้อมูลระหว่าง Activity
o การเชื่อมต่อกับส่วนข้อมูลต่าง ๆ กับ XML และ JAVA
๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

o การเชื่อมต่อกับส่วนข้อมูลต่าง ๆ กับ Google Maps และ Facebook
o การเตรียมตัวสำหรับการเป็นผู้ผลิตซอฟต์แวร์
o การอัพโหลดซอฟต์แวร์เข้าสู่ Google Play เพื่อใช้งานจริง

เวลา ๑๖.๑๐ น. มอบประกาศนียบัตร และปิดการอบรม

หมายเหตุ  พักรับประทานอาหารว่าง เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. และเวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.

เวลาและสถานที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

อบรมเชิงปฏิบัติการนำเข้าข้อมูลตามระบบสารสนเทศด้านต่างๆ ครั้งที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี และการนำส่งมอบงานงวดที่ 1 “ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา (PCK Dashboard)”

อบรมเชิงปฏิบัติการนำเข้าข้อมูลตามระบบสารสนเทศด้านต่างๆ ครั้งที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี และการนำส่งมอบงานงวดที่ 1 “ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา (PCK Dashboard)”


อบรมเชิงปฏิบัติการนำเข้าข้อมูลตามระบบสารสนเทศด้านต่างๆ ครั้งที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี และการนำส่งมอบงานงวดที่ 1 “ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา (PCK Dashboard)”
ด้วยวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดจ้างทีมงานจากห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพาในฐานะที่ปรึกษาในการให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านอินเทอร์เน็ต รวมถึงการให้คาปรึกษา และการให้บริการเครื่องแม่ข่ายให้กับทางวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ ตระหนักและให้ความสาคัญในการใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ เพื่อให้การบริหารงานของวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพในการทางานมากยิ่งขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อช่วยในการบริหารจัดการการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
2. เพื่อให้ผู้บริหารสามารถติดตาม ควบคุม และสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนการทางาน
3. เพื่อแสดงศักยภาพผลการดาเนินงานของวิทยาลัยทั้งภายในองค์กร และเผยแพร่สู่สาธารณชน
4. เพื่อช่วยให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลการให้บริการซอฟต์แวร์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 


เมื่อวันที่ 22 – 24 มกราคม 2560 ที่ผ่านมาวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา (PCK Dashboard)” ครั้งที่ 2 เพื่อนำเข้าข้อมูลตามระบบสารสนเทศด้านต่างๆ และการนำส่งมอบงานงวดที่ 1 ในการนี้ ทีมเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ เดินทางไปให้ความรู้ในเรื่องของการกรอกข้อมูลและใช้งานระบบสารสนเทศให้กับเจ้าหน้าที่ และคณาจารย์ ของวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งถามตอบปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานระบบต่าง ๆ มีการทำ Workshop อบรมเชิงปฏิบัติการฯ ตลอดทั้ง 3 วัน นำทีมให้ความรู้โดย เจ้าหน้าที่นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และคณะทำงานจากห้องปฏิบัติการวิจัยฯ เป็นผู้ให้ความรู้ในเรื่องของการกรอกข้อมูลและใช้งานระบบสารสนเทศให้กับเจ้าหน้าที่ และคณาจารย์ ของวิทยาลัยฯ

วันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2559
 

บรรยายและสาธิตความรู้เกี่ยวกับ “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ” ให้กับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

บรรยายและสาธิตความรู้เกี่ยวกับ “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ” ให้กับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ


บรรยายและสาธิตความรู้เกี่ยวกับ “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ” ให้กับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
ด้วยวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ จะต้องพัฒนาการดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพสถาบันการศึกษาพยาบาลจากสภาการพยาบาลในปี พ.ศ.๒๕๖๑ ที่กำหนดให้สถาบันการศึกษาต้องมีระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ สำหรับอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริหารและบุคลากรในการดำเนินงานตามภารกิจหลัก ซึ่งบุคลากรทุกคนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 


ในการนี้ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ จึงขอรับการสนับสนุนคณะวิทยากรจากคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อบรรยายในหัวข้อ “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ” ในวันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๑๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
 


นำทีมให้ความรู้โดย ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยฯ คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ บรรยายและให้ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ และคณาจารย์ ของวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งถามตอบปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานระบบต่าง ๆ

วันพุธ ที่ 11 มกราคม 2560