ทำหน้าที่วิจัย
และบริการวิชาการแก่สังคมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

——————————————————————————————–

โดยเน้นการทำวิจัยเชิงปฏิบัติในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นซอฟต์แวร์ต้นแบบ
กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย พัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อเป็นแหล่งศึกษา
และวิจัยเชิงปฏิบัติการรวมถึงการเป็นศูนย์กลางในการศึกษา ค้นคว้า บริการวิชาการ
และให้คำปรึกษาในเรื่องวิศวกรรมระบบสารสนเทศ