การติดตาม ค้นคว้า
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

——————————————————————————————–

ตลอดจนเครื่องมือต่างๆ ที่ทันสมัยมาใช้เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
เป็นแหล่งฝึกงานให้แก่นิสิตของคณะวิทยาการสารสนเทศ
และสาขาที่เกี่ยวข้องตามวิถีทาง“โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์”
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ LAMP = Linux + Apache + MySQL + PHP