การประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาระบบสารสนเทศปี 2560 ของวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี


การประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาระบบสารสนเทศปี 2560 ของวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
ตามที่ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ได้ติดต่อให้ทางทีมห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรม รวมกับเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นปรึกษาและหารือการพัฒนาระบบสารสนเทศปี 2560 ในการดูแลบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ และระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ และปรับปรุงแก้ไขซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศ ของวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 นั้น
ในการนี้ : ทางทีมห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรม รวมกับเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงเรียนเชิญ คณะบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
และ ผอ.วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ และผู้ดูแลระบบสารสนเทศและระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมกำหนดการประชุมปรึกษาหารือ
การพัฒนาระบบสารสนเทศปี 2560 ของวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 22 กรกฏาคม 2559 เวลา 08.30 น. - 12.30 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 
ชั้น 5 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี มีการนำเสนอ Dashboard ระบบสารสนเทศ ขอบเขตงานดูแลบำรุงรักษา ระบบสารสนเทศ และเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ และปรับปรุงแก้ไขซอฟต์แวร์ 
ระบบสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2560 โดยทีมพัฒนาระบบสารสนเทศ ม.บูรพา 

 


 

วันที่ 22 กรกฏาคม 2559