โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา (PCK Dashboard)”


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา (PCK Dashboard)”
ด้วยวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดจ้างทีมงานจากห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพาในฐานะที่ปรึกษาในการให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านอินเทอร์เน็ต รวมถึงการให้คาปรึกษา และการให้บริการเครื่องแม่ข่ายให้กับทางวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ ตระหนักและให้ความสาคัญในการใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ เพื่อให้การบริหารงานของวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพในการทางานมากยิ่งขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อช่วยในการบริหารจัดการการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
2. เพื่อให้ผู้บริหารสามารถติดตาม ควบคุม และสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนการทางาน
3. เพื่อแสดงศักยภาพผลการดาเนินงานของวิทยาลัยทั้งภายในองค์กร และเผยแพร่สู่สาธารณชน
4. เพื่อช่วยให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลการให้บริการซอฟต์แวร์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 


เมื่อวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมาวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา (PCK Dashboard)” ในการนี้ วิทยาลัยฯ จึงเรียนเชิญ ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยฯ คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ บรรยายและให้ความรู้ในเรื่องของการกรอกข้อมูลและใช้งานระบบสารสนเทศให้กับเจ้าหน้าที่ และคณาจารย์ ของวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งถามตอบปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานระบบต่าง ๆ
 


มีการทำ Workshop อบรมเชิงปฏิบัติการฯ ตลอดทั้ง 3 วัน นำทีมให้ความรู้โดย เจ้าหน้าที่นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และคณะทำงานจากห้องปฏิบัติการวิจัยฯ เป็นผู้ให้ความรู้ในเรื่องของการกรอกข้อมูลและใช้งานระบบสารสนเทศให้กับเจ้าหน้าที่ และคณาจารย์ ของวิทยาลัยฯ

วันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2559
 

ภาพกิจกรรม