โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเขียนแผนการสอนที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ และการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเพื่อรับรองสถาบันการศึกษาของสภาการพยาบาล ระยะที่ ๒ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีตรัง


โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเขียนแผนการสอนที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ และการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเพื่อรับรองสถาบันการศึกษาของสภาการพยาบาล ระยะที่ ๒ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีตรัง
ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอนที่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเพื่อรับรองสถาบันการศึกษาของสภาการพยาบาลระยะที่ ๒ ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง โดยจัดอบรมให้แก่อาจารย์ ในวิทยาลัยฯ จำนวน ๔๕ คน

 


เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีตรัง จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเขียนแผนการสอนที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ และการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเพื่อรับรองสถาบันการศึกษาของสภาการพยาบาล ระยะที่ ๒ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีตรัง ในการนี้ วิทยาลัยฯ จึงเรียนเชิญ ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยฯ คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ บรรยายและให้ความรู้ในเรื่องของการกรอกข้อมูลและใช้งานระบบสารสนเทศให้กับเจ้าหน้าที่ และคณาจารย์ ของวิทยาลัยฯ
 


มีการทำ Workshop อบรมเชิงปฏิบัติการฯ ตลอดทั้ง 3 วัน นำทีมให้ความรู้โดย เจ้าหน้าที่นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และคณะทำงานจากห้องปฏิบัติการวิจัยฯ เป็นผู้ให้ความรู้ในเรื่องของการกรอกข้อมูลและใช้งานระบบสารสนเทศให้กับเจ้าหน้าที่ และคณาจารย์ ของวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งถามตอบปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานระบบต่าง ๆ

วันศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม 2559
 

ภาพกิจกรรม