อบรมเชิงปฏิบัติการนำเข้าข้อมูลตามระบบสารสนเทศด้านต่างๆ โครงการการให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านอินเทอร์เน็ต สำหรับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

อบรมเชิงปฏิบัติการนำเข้าข้อมูลตามระบบสารสนเทศด้านต่างๆ โครงการการให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านอินเทอร์เน็ต สำหรับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ได้จัดโครงการการให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านอินเทอร์เน็ต สำหรับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี โดยดำเนินการร่วมกับ ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบริหารนั้น วิทยาลัยจึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศทางการบริหารให้กับบุคลากรของวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน รวมทั้งลงข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

ในการนี้วิทยาลัยจึงเชิญวิทยากรจากห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา มาเพื่อบรรยายและฝึกทักษะการใช้งานระบบสารสนเทศให้กับบุคลากรของวิทยาลัยในัวนที่ ๓๐ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคาร ๕ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี พร้อมทั้งถามตอบปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานระบบต่าง ๆ มีการทำ Workshop อบรมเชิงปฏิบัติการฯ ตลอดทั้ง ๓ วัน นำทีมให้ความรู้โดย เจ้าหน้าที่นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และคณะทำงานจากห้องปฏิบัติการวิจัยฯ เป็นผู้ให้ความรู้ในเรื่องของการกรอกข้อมูลและใช้งานระบบสารสนเทศให้กับเจ้าหน้าที่ และคณาจารย์ ของวิทยาลัยฯ

 

ภาพกิจกรรม

วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560