สมัครด่วน!! ประกาศห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

ISF2

ดาวน์โหลดเอกสารหลักเกณฑ์การรับสมัคร คลิ๊ก

ดาวน์โหลดใบสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างโครงการ คลิ๊ก

 

ประกาศห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

——————————————————

ด้วยห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการ ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป สังกัด ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

         ๑. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

         (ก) คุณสมบัติทั่วไป

                  (๑) มีสัญชาติไทย

                  (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี และไม่เกิน ๓๕ ปี

                  (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

                  (๔) สำเร็จการศึกษาตามที่กำหนด

         (ข) คุณลักษณะต้องห้าม

                  (๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

                  (๒) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ

                  (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนตามข้อบังคับนี้หรือกฎหมายอื่น

                  (๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

                  (๕) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

                  (๖) เป็นบุคคลล้มละลาย

                  (๗) เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกและพ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปี เว้นแต่ เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

                  (๘) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

                  (๙) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัยตามข้อบังคับนี้

                  (๑๐) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือกระทาการทุจริต ในการสอบระหว่างการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

         ๒. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ได้รับใบรับรองคุณวุฒิแสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจก่อนวันปิดรับสมัคร สำหรับใบรับรอง ซึ่งระบุว่า “กำลังเรียน” “รอผลการสอบ” จะไม่ได้รับการพิจารณา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

         วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบริหารธุรกิจ (บัญชี)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

         รับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ชั้น ๔ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ)

         ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ ๐-๓๘๑๐-๒๗๐๐ ต่อ ๔๑๒

หลักฐานการสมัคร

         ๑. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวและถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป

         ๒. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ

         ๓. ทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ

         ๔. หลักฐานการศึกษาตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ ฉบับจริงพร้อมถ่ายสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ

         ๕. หลักฐานการรับราชการทหาร (เฉพาะเพศชาย) ฉบับจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ

         ๖. กรณีชื่อ-ชื่อสกุล หลักฐานต่าง ๆ ไม่ตรงกันให้นำหลักฐานการเปลี่ยนแปลงแนบด้วย จำนวน ๑ ฉบับ

         ๗. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบรับรองการฝึกอบรม การผ่านงาน ประวัติย่อ เป็นต้น

         ๘. หลักฐานประกอบการสมัครทุกฉบับ ให้ระบุว่า “ขอรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

         วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ http://iserl.buu.ac.th/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  • คณะวิทยาการสารสนเทศ ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • สถานที่ติดต่อ : ชั้น ๔ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)
  • ที่อยู่ : ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑
  • โทรศัพท์ : ๐ ๓๘๑๐ ๒๗๐๐ ต่อ ๔๑๒
  • E-Mail : iserl.center@gmail.com
  • Website : http://iserl.buu.ac.th
  • Facebook : ISERL