บรรยายและสาธิตความรู้เกี่ยวกับ “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ” ให้กับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ


บรรยายและสาธิตความรู้เกี่ยวกับ “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ” ให้กับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
ด้วยวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ จะต้องพัฒนาการดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพสถาบันการศึกษาพยาบาลจากสภาการพยาบาลในปี พ.ศ.๒๕๖๑ ที่กำหนดให้สถาบันการศึกษาต้องมีระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ สำหรับอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริหารและบุคลากรในการดำเนินงานตามภารกิจหลัก ซึ่งบุคลากรทุกคนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 


ในการนี้ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ จึงขอรับการสนับสนุนคณะวิทยากรจากคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อบรรยายในหัวข้อ “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ” ในวันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๑๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
 


นำทีมให้ความรู้โดย ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยฯ คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ บรรยายและให้ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ และคณาจารย์ ของวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งถามตอบปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานระบบต่าง ๆ

วันพุธ ที่ 11 มกราคม 2560