ประกาศ ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ เรื่อง “ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ”

ISF2

ดาวน์โหลดเอกสารผลการคัดเลือก คลิ๊ก

 

ประกาศห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ

ครั้งที่ ๐๐๒/๒๕๖๐

——————————————————

         ตามประกาศห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป สังกัดห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ นั้น

         บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป

         นางสาว รำไพ อินทนู

         ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก มารายงานตัวเข้าเป็นลูกจ้างโครงการ ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ของหน่วยงาน ได้ที่ ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ ชั้น ๔ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์) ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ทั้งนี้ ให้มารายงานตัวภายในวันที่กำหนด และหากพ้นกำหนดแล้วถือว่าสละสิทธิ์การเข้าบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ

         ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  • คณะวิทยาการสารสนเทศ ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • สถานที่ติดต่อ : ชั้น ๔ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)
  • ที่อยู่ : ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑
  • โทรศัพท์ : ๐ ๓๘๑๐ ๒๗๐๐ ต่อ ๔๑๒
  • E-Mail : iserl.center@gmail.com
  • Website : http://iserl.buu.ac.th
  • Facebook : ISERL