โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “อินโฟกราฟิก” เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ภาคตะวันออก

ISF2

โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “อินโฟกราฟิก” เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ภาคตะวันออก

ดาวน์โหลดเอกสารหลักเกณฑ์การประกวด คลิ๊ก

 นักเรียน นิสิต และนักศึกษาที่สนใจต้องทำการสมัครเข้าร่วมการประกวด โดยการส่งใบสมัคร เข้าร่วมการประกวดมาที่ คลิ๊ก

 

หลักเกณฑ์การประกวดสื่อสร้างสรรค์ Infographic
เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ภาคตะวันออก

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

         นักเรียน นิสิต และนักศึกษา (รายบุคคล หรือ รายกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน ๒ คน)

เนื้อหาของภาพ

         ผู้ส่งผลงานสามารถสร้างภาพ Inforgraphic โดยนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่น ของภาคตะวันออก ในพื้นที่ตนเองอาศัยอยู่ จำนวน ๑ ชิ้นงาน

วัตถุประสงค์ของการจัดทำภาพ Inforgraphic

         เพื่อเป็นการเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่น ของภาคตะวันออกให้เป็นที่รู้จัก ในรูปแบบที่น่าสนใจ และเข้าใจง่ายสำหรับประชาชนทั่วไป

การส่งภาพ Inforgraphic เข้าประกวด

         ๑. นักเรียน นิสิต และนักศึกษาที่สนใจต้องทำการสมัครเข้าร่วมการประกวด โดยการส่งใบสมัครมาที่ E-mail : eswp.buu@gmail.com

         ๒. ผู้เข้าประกวดแข่งขัน โพสต์ภาพลง Facebook page : Eastern Software Park, BUU แล้ว ทำการแชร์โพสต์ เพื่อรับจำนวนยอด Like ในโพสต์ของตนเอง (สามารถโพสต์ได้ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

         ๓. นำผลงานภาพ Infographic ใส่แผ่นซีดี จำนวน ๑ แผ่น แล้วส่งมาที่ คณะวิทยาการสารสนเทศ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑

         ๔. รูปแบบของชิ้นงาน

                  ๔.๑ ขนาดของภาพ Infographic เท่ากับขนาดของกระดาษ A2

                  ๔.๒ ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอเนื้อหา สามารถใช้ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

                  ๔.๓ สร้างชิ้นงานได้โดยไม่จำกัดเทคนิค

         ๕. ชิ้นงานต้องเกิดจากความคิดของผู้ส่งงาน โดยมิได้ลอกเลียน ดัดแปลง หรือตัดต่อมาจากผลงานของผู้อื่น ในกรณีของการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

         ๖. ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินผลงานพบหลักฐานของการคัดลอกผลงาน คณะกรรมการตัดสินผลงานจะตัดสิทธิ์การเข้าประกวดของภาพ Infographic นั้นๆ

         ๗. ภาพ Infographic ที่ส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัล ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะวิทยาการสารสนเทศ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะวิทยาการสารสนเทศ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา สามารถคัดเลือกผลงานประกวดเพื่อจัดแสดง ในสถานที่ต่าง ๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสื่อสารสนเทศทุกประเภท

         ๘. ภาพที่ไม่ได้รับรางวัลจากการประกวด ผู้ส่งผลงานสามารถติดต่อขอรับคืนได้ที่ คณะวิทยาการสารสนเทศ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้น ๔ ห้อง ๔๒๑ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์) ในวันและเวลาราชการภายในระยะเวลาที่กำหนด (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) หากพ้นกำหนดวันดังกล่าว จะถือว่าภาพ Infographic เป็นกรรมสิทธิ์ของคณะวิทยาการสารสนเทศ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา โดยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในราชการต่อไป

เกณฑ์การตัดสินภาพ Infographic

         โดยคณะกรรมการตัดสินจะพิจารณาจากคุณภาพของภาพ Inforgraphic ตามเกณฑ์ดังนี้

                  ๑. ความสอดคล้องของเนื้อหากับหัวข้อที่กำหนด

                  ๒. ความคิดสร้างสรรค์

                  ๓. ความสวยงาม (องค์ประกอบศิลป์)

                  ๔. เทคนิคในการสร้างชิ้นงาน

                  ๕. ความถูกต้องของภาษา

                  ๖. การสื่อความหมายของภาพ สามารถเข้าใจง่าย

การคิดคะแนนตามเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น มีรายละเอียดดังนี้

                  ๑. รอบคัดเลือก : คะแนนจากเกณฑ์ทั้ง ๖ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๙๕ และจำนวนการกด Like การแชร์โพสต์บนหน้า Facebook page : Eastern Software Park, BUU คิดเป็นร้อยละ ๕ ของคะแนนทั้งหมด

                  ๒. รอบตัดสิน : คะแนนจากเกณฑ์ทั้ง ๖ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

หมายเหตุ

         ๑. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

         ๒. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว

รางวัลการประกวด ดังนี้

๑. รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัลมูลค่า ๕,๐๐๐ บาท
๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัลมูลค่า ๓,๐๐๐ บาท
๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัลมูลค่า ๑,๕๐๐ บาท
๔. รางวัลชมเชย จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัลมูลค่า ๕๐๐ บาท

สอบถามรายละเอียดโครงการประกวดได้ที่

  • คณะวิทยาการสารสนเทศ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา
  • สถานที่ติดต่อ : ชั้น ๔ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)
  • ที่อยู่ : ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑
  • โทรศัพท์ : ๐ ๓๘๑๐ ๒๗๐๐ ต่อ ๔๑๒
  • E-Mail : eswp.buu@gmail.com
  • Website : http://eastswpark.buu.ac.th/newweb/
  • Facebook : Eastern Software Park, BUU