โครงการอบรมเทคโนโลยีโมบาย (Mobile Technology) “การพัฒนาซอฟต์แวร์บนสมาร์ทโฟน Android”

ISF2

โครงการอบรมเทคโนโลยีโมบาย
(Mobile Technology)
“การพัฒนาซอฟต์แวร์บนสมาร์ทโฟน Android”

ดาวน์โหลดเอกสารอบรมจากวิทยากร คลิ๊ก

 ผู้เข้าอบรมสามารถสมัครได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมอบรม

 

๑.หลักการและเหตุผล

         ในปัจจุบันการสื่อสารทางด้านเทคโนโลยีไร้สาย เป็นสิ่งจำเป็นในยุคสังคมปัจจุบัน ซึ่งในการอบรมนี้จะเน้นไปที่การพัฒนาซอฟต์แวร์บนสมาร์ทโฟน Android โดยให้ผู้เข้าอบรมได้มีความเข้าใจภาษา Java และแนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์บนสมาร์ทโฟน

         ตั้งแต่การสร้างแอปพลิเคชัน การออกแบบ Design UX/UI การใช้งาน Widget ต่าง ๆ การวางรูปแบบ Layout การสร้าง Activity การสร้างแอปพลิเคชันที่มีหลายหน้าจอ การรับส่งข้อมูลระหว่าง Activity การเชื่อมต่อกับส่วนข้อมูลต่าง ๆ อาทิ XML, JAVA, Google Maps หรือ Facebook เป็นต้น

         การทดสอบด้วยแอปพลิเคชัน ด้วย Emulator พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการพัฒนาแอปพลิเคชัน ตลอดจนนำแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์ที่สร้างอัปโหลดขึ้นไปใช้งานจริงบน Google Play ได้

         ในการนี้ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา จึงเห็นควรให้มีการจัดอบรมโครงการอบรมเทคโนโลยีโมบายขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม และผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในงาน หรือองค์กรของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป นอกจากนั้นยังเป็นการประชาสัมพันธ์ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เป็นที่รู้จักต่อหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพาอีกช่องทางหนึ่งอีกด้วย

๒.วัตถุประสงค์

         ๒.๑ เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจในภาษา JAVA และแนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์บนสมาร์ทโฟน

         ๒.๒ เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         ๒.๓ เพื่อให้บริการกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เป็นที่รู้จักแก่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา

๓.ระยะเวลาดำเนินโครงการ

         วันที่ ๔ – ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

๔.สถานที่ดำเนินโครงการ

         ณ ห้อง ๔๑๘ ชั้น ๔ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)

๕.ผู้เข้าร่วมโครงการ

         ผู้ที่สนใจทั่วไป จำนวน ๑๕ คน

๖.ลักษณะการดำเนินโครงการ

         เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีทีมผู้ช่วยวิทยากรช่วยทำการสอนในลักษณะการจัดเป็นกลุ่มเพื่อเรียนรู้การใช้งาน

๗.สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมมา

         ๗.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (มีหน่วยความจำ RAM 4 GB ขึ้นไป มีพื้นที่ว่างเก็บข้อมูล HDD 4 GB เป็นอย่างน้อย และรองรับความละเอียดหน้าจอที่ 1280×800 ได้)

         ๗.๒ สมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ OS Android เวอร์ชัน 4.X ขึ้นไป เช่น (Jelly Bean, KitKat, Lollipop หรือ Marshmallow)

         ๗.๓ สายเชื่อมต่อข้อมูลกับสมาร์ทโฟน (Sync) ผ่าน USB

๘.ทักษะและความรู้เบื้องต้นของผู้เข้าอบรม

         เป็นผู้ที่เคยผ่านการเขียนโปรแกรมภาษาใด ภาษาหนึ่งมาแล้ว อาทิ ภาษา C , C++ , C# , JAVA หรือภาษาอื่น ๆ เป็นต้น

 

กำหนดการ

โครงการอบรมเทคโนโลยีโมบาย

ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ณ ห้อง ๔๑๘ ชั้น ๔ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)

 

ดาวน์โหลดกำหนดการ

เวลา กำหนดการ
วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๐๘.๓๐ น. – ๐๘.๔๕ น.
ลงทะเบียน
๐๘.๔๕ น. – ๐๙.๐๐ น. ประธานกล่าวเปิดการอบรม
๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

o แนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์บนสมาร์ทโฟน
o การเตรียมเครื่องมือสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์
o การติดตั้งเครื่องมือ JAVA SDK และ Android Studio
o การทดสอบการใช้เครื่องมือที่ใช้พัฒนาซอฟต์แวร์

  • การทดสอบแอปพลิเคชันด้วย Emulator
  • การแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการพัฒนาแอปพลิเคชัน
  • การติดตั้ง ADB และการทดสอบแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน
๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

o พื้นฐานการใช้ภาษา JAVA ในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ OOP

  • การทดสอบแอปพลิเคชันด้วย Emulator
  • การประกาศตัวแปร ชนิดตัวแปร และการเข้าถึงตัวแปรแบบต่าง ๆ

o การใช้งานภาษา XML และส่วนการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ใน Android Studio
o การสร้างแอปพลิเคชันและการออกแบบ Design UX/UI
o การใช้งาน Widget และการวางรูปแบบ Layout
o การสร้างและการใช้งาน Activity 1

วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๐๘.๔๕ น. – ๐๙.๐๐ น.
ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. o การสร้างและการใช้งาน Activity 2
o การสร้างแอปพลิเคชันที่มีหลายหน้าจอ
o การรับส่งข้อมูลระหว่าง Activity
o การเชื่อมต่อกับส่วนข้อมูลต่าง ๆ กับ XML และ JAVA
๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

o การเชื่อมต่อกับส่วนข้อมูลต่าง ๆ กับ Google Maps และ Facebook
o การเตรียมตัวสำหรับการเป็นผู้ผลิตซอฟต์แวร์
o การอัพโหลดซอฟต์แวร์เข้าสู่ Google Play เพื่อใช้งานจริง

เวลา ๑๖.๑๐ น. มอบประกาศนียบัตร และปิดการอบรม

หมายเหตุ  พักรับประทานอาหารว่าง เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. และเวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.

เวลาและสถานที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม