การเขียน Code สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (Code Reuse) ได้อย่างง่าย

ความเป็นมา

       การพัฒนาซอฟต์แวร์ของที่แลปเป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์ตั้งแต่โปรเจ็คเล็ก จึงถึงโปรเจ็คที่มีขนาดใหญ่ มีความซับซ้อนมากมีการเชื่อมโยงระหว่างระบบด้วยกันหลายระบบ ในหลายปีก่อนทางแลปจึงได้มีการกำหนดมาตรฐานรูปแบบในการพัฒนา (Software Development Standards) เป็นรูปแบบเฉพาะนั่นทำให้รูปแบบการพัฒนาของ code เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน

        การที่มีการกำหนดมาตรฐานการพัฒนาขึ้นมาเป็นส่วนนึงของการ Development แต่เราต้องการเพิ่ม Performace ในการทำงานให้เร็วขึ้น ไม่ต้องทำส่ิงที่เคยทำไปแล้วมาทำขึ้นใหม่อีก จีงมีการนำหลักการและกระบวนการ Code Reuse ที่จะทำให้ทีมที่พัฒนาแต่ละคนสามารถพัฒนาระบบ (Development System) ได้เร็วขึ้น จึงต้องมีการนำสิ่งที่เคยมีอยู่แล้ว สามารถหยิบ ดึง คัดลอก สิ่งที่อยู่ตรงกลาง ที่รับรู้ เข้าถึงกันได้ทุกคน สามารถเรียกใช้ได้อย่างง่ายดาย มาเป็นส่วนที่ช่วยในทำงานการพัฒนาระบบ

 

การวางโครงสร้างและกำหนดรูปแบบ

        ในส่วนของการว่างโครงสร้างสำหรับให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ขึ้นวางโครงสร้างตามโครงสร้างของ Framework CI (เป็น framework สำหรับภาษา php) ซึ่งทางแลปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบงานเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสามารถแยกส่วนการวางแยกตามระบบเฉพาะ หรือ จะสามารถจัดไว้เป็นส่วนกลาง ที่ทุกระบบทุกคนสามารถเรียกใช้งานได้ โดยมีการวางโครงสร้าง ดังนี้

        โดยแต่ละส่วนผู้พัฒนาทั้งคนเดิมและคนใหม่ที่พึ่งเข้ามา ก็สามารถที่เข้าถึงและเรียกมาให้งานได้ จากรูป อธิบายแต่ละส่วน ดังนี้

  1. ส่วนของ ฟังก์ชัน A, B เป็นการวางไว้ที่แต่ละระบบ ซึ่งอธิบายได้คือเป็นการแบ่งกลุ่ม หรือประเภท ในการเรียกใช้งานให้ง่ายขึ้น เช่น การแปลงค่าวันที่ การแปลงค่าตัวเลขเป็นตัวหนังสือ เป็นต้น
  2. ส่วนของ Views เป็นส่วนการแสดงผล เป็นการทำ Reuse views ที่สามารถให้งานร่วมกันได้ เช่น view ที่ใช้ในการแสดงผลก่อนพิมพ์ การสั่งปริ้น การส่งออกเอกสารต่างๆ เป็นต้น
  3. ส่วนของ Models เป็นส่วนที่เชื่อมต่อกันฐานข้อมูล โดยมีการวางไว้ให้มีการ reuse การเรียกข้อมูลที่มีความเหมือนกัน กลุ่มข้อมูลเดียวกัน เช่น ฐานข้อมูลคนเป็นพื้นฐานของทุกระบบ จะมีการเรียกใช้ข้อมูลคน ได้แก่ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง เป็นต้น ส่วนจะเป็นทำคล้ายกัน api service อยู่ในรูปแบบของ center models

 

ซึ่งถ้าวางเป็นโครงสร้างของที่เราพัฒนาจะเป็นดังนี้

Application

    -Helper

    -Views

    -Models

 

ตัวอย่างการเรียกใช้งาน

การเรียกให้งานฟังก์ชัน (Global Function)

การเรียกให้งาน views (Center Views)

สิ่งที่จะต้องก้าวพัฒนาไปอีกขั้น

        สร้างเป็นเครื่องมือง่ายง่าย (Tool easy easy) หรือเครื่องมือที่มีทำงานใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อย เพื่อการนำระบบกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างเป็นระบบ อย่างเป็นรูปแบบเดียกวัน (Software Reuse)

 

By Mr.Manot Jaikwang