ค่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ของสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา รุ่นที่ 4


ค่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ของสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
ค่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ของสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา 888249 – 53 Software Development Training Camp ซึ่งเป็นรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรของสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่เมื่อเรียนจบชั้นปีที่ 2 นิสิตชั้นปีที่ 2 ทุกคนจะต้องเข้าร่วมค่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ทุกคน เพื่อฝึกการทำงาน ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ร่วมกันเป็นทีม โดยคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (2532 อ้างถึงในสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร, 2546 : 29) ได้สรุปจุดมุ่งหมายของการจัดค่ายไว้ ดังนี้

1. เพื่อช่วยให้สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ (OSSD)
2. เพื่อช่วยปรับปรุงพัฒนาบุคลิกลักษณะและอุปนิสัยใจคอ (OSSD)
3. เพื่อช่วยฝึกการเป็นผู้นำให้แก่สมาชิกชาวค่าย (OSSD)
4. เพื่อช่วยให้ได้รับมิตรภาพใหม่ๆ เพิ่มขึ้น (OSSD)
5. เพื่อเป็นการฝึกให้รู้จักความรับผิดชอบ (OSSD)
6. เพื่อให้มีโอกาสทำความรู้จัก เข้าใจซาบซึ้งและเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ ความงดงามของธรรมชาติ
7. เพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน
8. เพื่อฝึกความอดทน ความอดกลั้นและการมีน้ำใจ (OSSD)
9. เพื่อช่วยเพิ่มพูนและเสริมสร้างทัศนคติที่ดีของการอยู่ค่ายพักแรม
10. เพื่อช่วยพัฒนาจิตใจของคนเราให้เป็นไปในทางส่งเสริมมิใช่ทำลาย
11. เพื่อช่วยให้คนเราได้มีโอกาสเรียนรู้ฝึกความชำนาญใหม่ๆ (OSSD)
12. เพื่อช่วยส่งเสริมสุขภาพ อนามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง
13. เพื่อเปิดโอกาสให้แต่ละคนได้มีโอกาสฝึกสิ่งที่เรียนรู้มา (OSSD)
14. เพื่อมุ่งส่งเสริมระบบประชาธิปไตยให้แก่เด็กและเยาวชน

สำหรับ OSSD มีจุดมุ่งหมายเพิ่มเติม
ก) เพื่อส่งเสริมสังคมคุณธรรมาธิปไตย (Meritocracy Society) ตามหลักคุณธรรมนิยม
ข) เพื่อใช้กระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่จะเป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สต้นน้ำในอนาคต 
หรือพัฒนาต่อยอดซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส เพื่อการมีส่วนร่วม (Contribute) สู่สังคมโอเพนซอร์ส (Open Source Society)
ค) เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยในแบบวิถีชีวิต ของชาวโอเพนซอร์ส
คำสำคัญสำหรับค่าย
"Meritocracy"
"Contribute"
"Open Source way of life"

โดยมีคณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ ได้เดินทางไปยังอุทยานการเรียนรู้ (Learning Resort) ศูนย์พัทยา ตั้งอยู่ที่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จัดตั้งโดยวิทยาลัยนวัตกรรม ม.ธรรมศาสตร์ เพื่อทำการจัดค่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ร่วมกับสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยเจ้าหน้าที่จากห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศทำหน้าที่เป็น Staff ค่ายในการให้ความรู้และดูแลกระบวนการต่าง ๆ ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับน้องนิสิตชั้นปี ที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ตลอดระยะเวลาของค่ายพัฒนาซอฟต์แวร์

และวันสุดท้ายของการทำกิจกรรม ท่านคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร ได้เดินทางมายังค่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ของสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อทำการกล่าวปิดงานการจัดค่ายกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการจัดค่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ครั้งที่ 4 โดย มีท่านอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลศรี เด่นวัฒนา หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ และเป็นหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ให้การต้อนรับ และยังได้พาชมนิทรรศการผลงาน และลองใช้งานระบบต่าง ๆ ที่นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ได้พัฒนาขึ้นตลอดระยะเวลาในการจัดค่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ทั้ง 7 วัน พร้อมทั้งถ่ายรูปภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกก่อนกลับ

 

 

วันที่ 5 – 11 มิถุนายน 2559