Core Service Application Concept ตอนที่ 1

 Core Service Application Concept ตอนที่ 1

1

การพัฒนาระบบในองค์กรมีจำนวนที่มากขึ้น ซึ่งมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน จากระบบหนึ่งไปยังอีกระบบหนึ่ง โดยปกติถ้ามีความต้องจะใช้ข้อมูลอีกระบบหนึ่งก็ทำการเรียก path ที่อยู่โดยการ post หรือ get ข้อมูลไปตรงๆ เช่น ต้องการ post ข้อมูลไปที่ “site1.buu.ac.th/process_getdata.php” โดยไม่ได้วางโครงสร้างการส่งข้อมูลของระบบที่ชัดเจน ทำไปตามโมดูลหรือส่วนที่ต้องการให้อีกระบบหนึ่งมา  require ไปใช้ตรงๆ ซึ่งก็เป็นการดีสะดวก และรวดเร็วต่อการเขียนโคด แต่เมื่อทำไปในระยะยาว มีหลายๆ ระบบเข้ามา require ข้อมูลเหมือนกัน ทำให้การเขียนโคดเพื่อเชื่อมโยงกับระบบอื่นซับซ้อน และอยู่หลากหลายที่ตามโมดูลที่ผู้เขียนพัฒนา

จึงได้มีแนวคิด Core Service Application ขึ้นมาเพื่อที่จะมาจัดการการพัฒนาระบบให้มีการแบ่งส่วนของการ Service กับระบบอื่นที่เป็นสัดส่วนมากขึ้น และยังสร้างความยืดหยุ่นของระบบที่มีการเชื่อมโยงกัน ที่ต้องย้ายไปต่าง site กัน ทำให้การปรับแก้ส่วนที่เป็นการ Service ทำได้ง่ายขึ้น

 

ในตอนที่ 2 จะแสดงรูปแบบการสร้างและการใช้งาน Core Service Application