ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เพื่อวางแผนนโยบายและกำหนดแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2559


ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เพื่อวางแผนนโยบายและกำหนดแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับทีมผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ จากมหาวิทยาลัยบูรพา
ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ตามที่ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ได้ตกลงว่าจ้าง คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ดูแลบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ และระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ และปรับปรุงแก้ไขซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศ ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2559 นั้น
ในการนี้ : เมื่อวันที่ 18 – 21 เมษายน 2559 คณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ ได้เดินทางไปยังวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 
เพื่อทำการประชุมปรึกษาหารือวางแผนนโยบายและกำหนดแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศปี 2559 ด้วย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 
มีการพัฒนาระบบสารสนเทศหลายระบบซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันพระบรมราชชนก และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานหลายระบบซึ่งต้องมีการบริหารจัดการ 
บำรุงรักษาระบบต่อเนื่องทุกปีและมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศหรือพัฒนาเพิ่มให้สอดคล้องกับระเบียบการทำงานในปัจจุบัน รวมถึงการพัฒนาระบบใหม่ให้ครอบคลุมการทำงานด้านต่าง ๆ 
นั้น วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่นปี 2559 จึงควรมีผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อวางแผนนโยบายและกำหนดแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศ และร่วมพิจารณาผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

 


การประชุมเพื่อวางแผนนโยบายและกำหนดแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ของปีงบประมาณ 2559 และร่วมพิจารณาผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
ของปีงบประมาณ 2558 โดยเจ้าหน้าที่ วสส.ขอนแก่น และทีมพัฒนาระบบสารสนเทศ ม.บูรพา

วันที่ 18 – 21 เมษายน 2559