การประชุมปรึกษาหารือการจัดทำ TOR การพัฒนาระบบสารสนเทศปี 2559


สถาบันพระบรมราชชนก
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
ที่อยู่ : ตึกสำนักงานปลัดกระทรวง, อาคาร 6 ชั้น 9, ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี, 11000
Phone: 02 590 1927
เวลาทำการ : 8:30 – 16:30
 


คณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ ได้เดินทางไปยังสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อทำการประชุมปรึกษาหารือการจัดทำ TOR การพัฒนาระบบสารสนเทศปี 2559 ด้วย สถาบันพระบรมราชชนก มีการพัฒนาระบบสารสนเทศหลายระบบซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันพระบรมราชชนก และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดหลายระบบซึ่งต้องมีการบริหารจัดการ บำรุงรักษาระบบต่อเนื่องทุกปีและมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศหรือพัฒนาเพิ่มให้สอดคล้องกับระเบียบการทำงานในปัจจุบัน รวมถึงการพัฒนาระบบใหม่ให้ครอบคลุมการทำงานด้านต่าง ๆ นั้น ในการจัดทำ TOR ระบบสารสนเทศของสถาบันพระบรมราชชนกปี 2559 จึงควรมีผู้ที่เกี่ยวข้องที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการพัฒนาและการใช้ระบบร่วมพิจารณาวิเคราะห์เนื้อหา TOR และร่วมพิจารณาผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

วันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2558