อบรมระบบ TQF และระบบงานทะเบียน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์


อบรมระบบ TQF และระบบงานทะเบียน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
วิธีการอ่าน (สรรพสิทธิประสงค์ สะกดว่า สรร – พะ – สิท – ธิ – ประ – สงค์)

ตั้งอยู่เลขที่ 224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี บนเนื้อที่ 16 ไร่ 23 ตารางวา ซึ่งประทานโดย พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ข้าหลวงต่างพระองค์ ประจำมณฑลอีสาน ในสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในส่วนของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ หม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช ซึ่งเป็นธิดาของพระองค์ท่าน ได้บริจาคทรัพย์สินและให้ความอุปการะคุณต่อกิจการของวิทยาลัย รวมทั้งกิจการการแพทย์-พยาบาลของหน่วยงานอื่นๆอยู่เสมอ ดังนั้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระองค์ท่าน หน่วยราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี และพระประยูรญาติ จึงพร้อมใจกันสร้างอนุสาวรีย์ หม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช ไว้ในบริเวณวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ เพื่อเป็นที่เคารพสักการะและเป็นอนุสรณ์แห่งความดี โดยทำพิธีเปิดอนุสาวรีย์ ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ 2525 อันเป็นวันคล้ายวันประสูติครบรอบ 85 ชันษา

ที่อยู่ : 224 ถนน พลแพน อำเภอเมือง อุบลราชธานี 34000

 


ทางทีมงาน คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ ได้เดินทางไปจัดการอบรมระบบ TQF และระบบงานทะเบียน ให้แก่ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี


ต่อด้วยการอบรมการใช้งานระบบ Open TQF นำทีมให้ความรู้โดย นายภาติยะ เพียร์สวัสดิ์ เจ้าหน้าที่นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และคณะทำงานจากห้องปฏิบัติการวิจัยฯ เป็นผู้ให้ความรู้ในเรื่องของการกรอกข้อมูลและใช้งานระบบสารสนเทศให้กับเจ้าหน้าที่ และคณาจารย์ พร้อมทั้งถามตอบปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานระบบต่าง ๆ

วันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2558