การอบรมระบบจัดการแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี รุ่นที่ 1 ณ วสส.ชลบุรี


วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
โครงการอบรมระบบจัดการแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี รุ่นที่ 1 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
ระหว่างวันที่ 10 – 11 กันยายน 2558
ที่อยู่ : 29 วชิรปราการ ตำบล บ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20000
Phone: 038 275 663
เวลาทำการ : 8:00 – 16:00
 

Workshop วันที่ 1


เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 คณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ ได้เดินทางไปยังวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี เพื่อทำการอบรมระบบจัดการแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี รุ่นที่ 1 โดยในช่วงเช้า ฟังบรรยายการใช้โปรแกรมสารสนเทศระบบจัดการแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี นำทีมให้ความรู้โดย อาจารย์ธเนศร์ สุขสุวรรณ และนายมาโนชญ์ ใจกว้าง เจ้าหน้าที่นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และคณะทำงาน เป็นผู้ให้ความรู้ในเรื่องของการกรอกข้อมูลและใช้งานระบบสารสนเทศให้กับเจ้าหน้าที่ และคณาจารย์
 

Workshop วันที่ 2


วันที่ 11 กันยายน 2558 อบรมการใช้งานระบบจัดการแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นวันที่ 2 นำทีมให้ความรู้โดย อาจารย์ธเนศร์ สุขสุวรรณ และนายมาโนชญ์ ใจกว้าง เจ้าหน้าที่นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และคณะทำงานจากห้องปฏิบัติการวิจัยฯ เป็นผู้ให้ความรู้ในเรื่องของการกรอกข้อมูลและใช้งานระบบสารสนเทศให้กับเจ้าหน้าที่ และคณาจารย์ พร้อมทั้งถามตอบปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานระบบต่าง ๆ

วันที่ 10 – 11 กันยายน 2558