การอบรมโครงการทวนสอบระดับหลักสูตรและระดับรายวิชา ระยะที่ 3 ลงข้อมูลรายวิชาในฐาน Open TQF (มคอ.3,4,5,6 และแผนการสอน ปีการศึกษา 2557 และ มคอ.3 ,4 และแผนการสอน ปีการศึกษา 2558)


วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
โครงการทวนสอบระดับหลักสูตรและระดับรายวิชา ระยะที่ 3 ลงข้อมูลรายวิชาในฐาน Open TQF (มคอ.3,4,5,6 และแผนการสอน ปีการศึกษา 2557 และ มคอ.3 ,4 และแผนการสอน ปีการศึกษา 2558 ) ณ อาคารอเนกประสงค์ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

ที่อยู่ : 36 ถนนเลียบเนิน ต.วัดใหม่ เมือง จันทบุรี 22000
Phone: 039 311 188
เวลาทำการ : 8:00 – 16:00
 


คณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ ได้เดินทางไปยังวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี เพื่อทำการอบรมโครงการทวนสอบระดับหลักสูตรและระดับรายวิชา ระยะที่ 3 ลงข้อมูลรายวิชาในฐาน Open TQF (มคอ.3,4,5,6 และแผนการสอน ปีการศึกษา 2557 และ มคอ.3 ,4 และแผนการสอน ปีการศึกษา 2558 ) ณ อาคารอเนกประสงค์ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

วันที่ 3 – 4 กันยายน 2558