การประชุมรายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ 2557 ณ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์


สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เป็นบัณฑิตวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2548
ที่อยู่ : 54 Kamphaeng Phet 6, Talat Bang Khen, Lak Si, Bangkok 10210, Thailand
Phone: (66-2)-554-1900 ext. 2112, 2118 Fax: (66-2)-554-1990-1, Email: cgi-admin@cgi.ac.th
เวลาทำการ : 8:30 – 16:30
 


คณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ ได้เดินทางไปยังสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เพื่อทำการประชุม รายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ 2557

วันที่ 27 สิงหาคม 2558