ประชุมกำหนดความต้องการ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ งานดูแลบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ และระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ และปรับปรุงแก้ไขซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2558


ประชุมกำหนดความต้องการ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ
งานดูแลบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ และระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์
และปรับปรุงแก้ไขซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
ตามที่ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ได้ตกลงว่าจ้าง คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ดูแลบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ และระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ และปรับปรุงแก้ไขซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศ ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2558 นั้น
ในการนี้ : คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงเรียนเชิญ หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ และผู้ดูแลระบบสารสนเทศและระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัย 
เข้าร่วมประชุมกำหนดความต้องการ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ งานดูแลบำรุงรักษาระบบสารสนเทศและระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ และปรับปรุงแก้ไขซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศ 
ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. 
ณ ห้องประชุม 421 ชั้น 4 อาคาร นวัตกรรม 50 ปี ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 

 


การรายงานความก้าวหน้ารายการปรับปรุงแก้ไขระบบบุคลากรพลวัตร และรายการปรับปรุงแก้ไขระบบกำกับงบประมาณ งวดที่ 3 ของปีงบประมาณ 2558
การรายงานความก้าวหน้ารายการปรับปรุงแก้ไขระบบประเมินทั่วไป ระบบจัดซื้อจัดจ้าง และการดูแลบำรุงรักษาระบบบริการสนับสนุนทั่วไป พร้อมทั้งประชุมกำหนดรายละเอียด TOR ของงานปรับปรุงแก้ไขซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศ (DEV) และงานดูแลบำรุงรักษาระบบสารสนเทศและระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ (MA) ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยเจ้าหน้าที่ วสส.ขอนแก่น และทีมพัฒนาระบบสารสนเทศ ม.บูรพา
 


การรายงานแผนการดำเนินการของการดูแลเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยอาจารย์ธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ และทีม server จากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ประชุมสรุปและอภิปรายผลการดำเนินงานของการดูแลเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ให้กับวิทยาลัยฯ โดยเจ้าหน้าที่ วสส.ขอนแก่น และทีมพัฒนาระบบสารสนเทศ ม.บูรพา

วันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2558