ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทักษะการนำเข้าข้อมูลตามระบบสารสนเทศด้านการเรียนการสอน ครั้งที่ 4 รุ่นที่ 3


ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทักษะการนำเข้าข้อมูลตามระบบสารสนเทศด้านการเรียนการสอน ครั้งที่ 4 สำหรับระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2558
ตามหลักการจัดการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน เพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งการบริหารการวางแผน และการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร การติดตามตรวจสอบและประเมินการดำเนินงาน ตลอดจนเพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจด้านการบริหารการศึกษา รวมทั้งเชื่อมโยงไปสู่การรายงานคุณภาพการจัดการศึกษาตามมิติต่าง ๆ ทั้งการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
ในการนี้ : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงกำหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทักษะการนำเข้าข้อมูลตามระบบสารสนเทศด้านการเรียนการสอน ครั้งที่ 4 
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2558 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ฝึกทักษะการนำเข้าข้อมูลตามระบบสารสนเทศได้อย่างทั่วถึง ในการนี้ทางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลศรี เด่นวัฒนา 
และคณะทำงานจากห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเป็นทีมผู้พัฒนาระบบสารสนเทศให้กับ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เพื่อไปเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องของการใช้งานระบบสารสนเทศ

 

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทักษะการนำเข้าข้อมูลตามระบบสารสนเทศด้านการเรียนการสอน ครั้งที่ 4 สำหรับระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2558 มีดังต่อไปนี้

08.30 – 12.00 น. ฝึกอบรมการใช้โปรแกรมสารสนเทศระบบทะเบียนและประมาลผลการศึกษา

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร

13.00 – 16.30 น. ฝึกอบรมการใช้โปรแกรมสารสนเทศระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา

หมายเหตุ เวลา 10.00 – 10.15 น. และ 15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
 


ในช่วงเช้าฟังบรรยายการใช้โปรแกรมสารสนเทศระบบทะเบียนและประมาลผลการศึกษา นำทีมให้ความรู้โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลศรี เด่นวัฒนา หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ และคณะทำงาน เป็นผู้ให้ความรู้ในเรื่องของการกรอกข้อมูลและใช้งานระบบสารสนเทศให้กับเจ้าหน้าที่ และคณาจารย์
 

Workshop


ในช่วงบ่ายฝึกอบรมการใช้โปรแกรมสารสนเทศระบบทะเบียนและประมาลผลการศึกษา นำทีมให้ความรู้โดย นายสิทธิชัย สมพันธุ์ เจ้าหน้าที่นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนิสิตฝึกปฏิบัติการจากห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เป็นผู้ให้ความรู้ในเรื่องของการกรอกข้อมูลและใช้งานระบบสารสนเทศให้กับเจ้าหน้าที่ และคณาจารย์ พร้อมทั้งถามตอบปัญหา และข้อสงสัยต่าง ๆ

วันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2558