ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ
Information System Engineering Research Laboratory (ISERL)

เป็นหน่วยงานหนึ่งในคณะวิทยาการสารสนเทศ ได้ก่อตั้งขึ้นในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2551 สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งในปีพ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ยกฐานะภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขึ้นเป็นคณะวิทยาการสารสนเทศ ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศจึงอยู่ภายใต้สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ และมีตราสัญลักษณ์แสดง ดังภาพที่ 1-1

 

ภาพที่ 1-1 ตราสัญลักษณ์ของห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ (ISERL)

มีวัตถุประสงค์เพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศ ให้เป็นซอฟต์แวร์ต้นแบบกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงการเป็นศูนย์กลางในการศึกษา ค้นคว้า บริการวิชาการ และให้คำปรึกษาในเรื่องวิศวกรรมระบบสารสนเทศ ติดตามและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนเครื่องมือต่างๆ ที่ทันสมัยมาใช้เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ และสามารถนำมาใช้ในองค์กรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนได้จริง

ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งอยู่ที่ ชั้น 4 อาคารประยูร จินดาประดิษฐ์ เลขที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โดยสถานที่ตั้งที่นำมาแสดงนั้น เป็นส่วนหนึ่งของแผนที่มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศแสดงในลำดับหมายเลขที่ 5 ในภาพที่ 1-2

ภาพที่ 1-2 แผนที่ตั้งองค์กร อาคาร 50 ปี ศาสตราจารย์ประยูร มหาวิทยาลัยบูรพา

จากที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นห้องปฏิบัติการฯ เป็นหน่วยงานหนึ่งของคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยมีการจัดรูปแบบการบริหารงานซึ่งแบ่งการบริหารงานออกเป็น 8 กลุ่งงาน โครงสร้างการบริหารงานที่เป็นลำดับชั้นองค์กร ของคณะวิทยาการสารสนเทศ ภายใต้การกำกับดูแลของคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ค้นคว้า วิจัย และผลิตบัณฑิตตามสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะวิทยาการสารสนเทศนั้นสามารถแบ่งหน้าที่การทำงานออกเป็นลำดับชั้น โดยแสดงออกในรูปแบบโครงสร้างการบริหารงาน ดังภาพที่ 1-3

ภาพที่ 1-3 โครงสร้างองค์กรของคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
 

จากโครงสร้างการบริหารของคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา สังเกตได้ว่าห้องปฏิบัติการวิจัยฯ เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในสำนักงานจัดการศึกษา ซึ่งการบริหารงานภายในห้องปฏิบัติการวิจัยฯ ลักษณะการบริหารจัดการเป็นทีม ได้แก่ ทีมวิศวกรรมสนับสนุนโครงการฯ ทีมสนับสนุนการผลิตบัณฑิต ทีมสนับสนุนงานบริหารทรัพยากรมนุษย์และผลงานวิจัยฯทีมสนับสนุนงานบริหารงานงบประมาณ และแผนยุทธศาสตร์ฯ และทีมสนับสนุนการบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการวางแผนงาน ตรวจสอบ ควบคุมและติดตามงานกิจกรรม
ที่ดำเนินงานโดย ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยฯ โดยมีโครงสร้างลำดับชั้นการบริหารจัดการ
ดังภาพที่ 1-4

ภาพที่ 1-4 โครงสร้างห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ (ISERL)