ระบบสารสนเทศที่ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ พัฒนาขึ้นส่วนใหญ่เป็นซอฟต์แวร์ด้านอะไรบ้าง

Questionsหมวดหมู่: Questionsระบบสารสนเทศที่ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ พัฒนาขึ้นส่วนใหญ่เป็นซอฟต์แวร์ด้านอะไรบ้าง
admin ทีมงาน asked 7 ปี ago

ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ เริ่มดำเนินงานด้านพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มต้นจากการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้กับหน่วยงานด้านการศึกษาของภาครัฐและเอกชน จนเริ่มขยายไปสู่ภาคธุระกิจต่างๆ

ซึ่งระบบสารสนเทศที่ได้พัฒนาให้กับหน่วยงานด้านการศึกษา สามารถจำแนกชุดซอฟต์แวร์เพื่อการศึกษา ระดับอุมดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่

1.ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต ประกอบด้วยระบบต่างๆ ได้แก่
1.1 ระบบกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Open TQF)
1.2 ระบบการรับสมัคร (Admission)
1.3 ระบบประเมินการศึกษา (Open AMS)
1.4 ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา (E-regist)
1.5 ระบบกิจการนักศึกษา (Open SA)
1.6 ระบบทะเบียนศิษย์เก่า (Open Alumni)

2. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงานวิชาการ ประกอบด้วยระบบต่างๆ ได้แก่
2.1 ระบบจัดการข้อมูลวิชาการและผลงานวิจัย (Open ARMs)
2.2 ระบบจัดการแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี (Open SAMs)
2.3 ระบบจัดการโครงการและทุนวิจัย (Open Research System :KuiSci)
2.4 ระบบฝึกอบรม (E-Training)

3. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานบริหาร ประกอบด้วยระบบต่างๆ ได้แก่
3.1 ระบบบุคลากร (Open HR)
3.2 ระบบงานพัฒนาบุคลากร (Open HRD)
3.3 ระบบงานสารบรรณ (Open Saraban)
3.4 ระบบจัดการแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ (Open SAMs)
3.5 ระบบลงบัญชี (Open Account)
3.6 ระบบกำกับงบประมาณ (Open Budget)
3.7 ระบบจัดการการประชุม (Open Meeting)
3.8 ระบบวัสดุและครุภัณฑ์ (Open Asset)
3.9 รายงานสำหรับผู้บริหารระดับสูง (EIS)
3.10 ระบบบริการสนับสนุนทั่วไป
3.11 ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
3.12 ระบบปริมาณงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน

4. สนับสนุนทั่วไป ประกอบด้วยระบบต่างๆ ได้แก่
4.1 ระบบจัดการผู้ใช้ (UMS)
4.2 ระบบประเมินทั่วไป
4.3 ระบบแฟ้มประวัติคณาจารย์ (Portfolio)
4.4 ระบบจัดสรรนักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัช เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน
4.5 ระบบสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา (PIEiS)
4.6 รายงานสำหรับผู้บริหารระดับสูง (EIS)

และชุดซอฟต์แวร์สำหรับภาคธุรกิจ เป็นชุดซอฟต์แวร์เพื่อใช้ “สนับสนุนการดำเนินงานของภาคธุรกิจ” เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถจัดการข้อมูลต่างๆในกระบวนการทางธุรกิจ ตั้งแต่การจัดคลังสินค้า การซื้อ-ขาย การบัญชี และการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น

Your Answer

12 + 1 =