ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ เคยให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานฯ ใดบ้าง

Questionsห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ เคยให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานฯ ใดบ้าง
admin ทีมงาน asked 6 ปี ago

การสร้างระบบสารสนเทศ โดยห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
วิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศให้กับหน่วยงาน ได้แก่

สถาบันพระบรมราชชนกวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่นเทศบาลตำบลบางปลา จังหวัดสมุทรสาครคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพางานส่งเสริมงานวิจัย กองบริการการศึกษา มหาวิทสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาการดูแลเครื่องแม่ข่าย


สถาบันพระบรมราชชนก

ซึ่งมีวิทยาลัยในสังกัดทั้งหมด 39 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จำนวน 29 แห่ง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จำนวน 7 แห่ง และ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก จำนวน 1 แห่ง ซึ่งวิทยาลัยแต่ละแห่งมีการนำชุดซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการศึกษาในส่วนของระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ระบบประเมินการศึกษา ระบบจัดการผู้ใช้ ระบบจัดการข้อมูลพื้นฐานกลาง ระบบควบคุมเวอร์ชั่นของโปรแกรม

ระบบสารสนเทศที่ใช้ จำแนกตามพันธกิจ

1. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานบริหาร

ด้านทรัพยากรมุนย์
ระบบบุคลากร

ด้านงบประมาณ
ระบบกำกับงบประมาณ
ระบบลงบัญชี

ด้านแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ระบบจัดการแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปี

ด้านบริการวัสดุและครุภัณฑ์
ระบบจัดการวัสดุและครุภัณฑ์

สนับสนุนด้านอื่นๆ
ระบบจัดการการประชุม
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบฝึกอบรม (พัฒน์นอกฯ)

2. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

ระบบ OpenTQF
ระบบภาระงานสอน
ระบบกิจการนักศึกษา
ระบบทะเบียนศิษย์เก่า
ระบบประเมินผลการศึกษา
ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
ระบบการสมัครและคัดเลือกนักศึกษา

3. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานบริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม

      ระบบพัฒนาบุคคลากร

4. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงานวิชาการ

      ระบบจัดการข้อมูลวิชาการ และผลงานวิจัย

5. สนับสนุนทั่วไป

      แฟ้มประวัติอาจารย์ (Portfolio)
สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา (PIEiS)วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

การดูแลบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ และระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ให้คำปรึกษาและแก้ไขระบบเมื่อเกิดปัญหา

ระบบสารสนเทศที่ใช้ จำแนกตามพันธกิจ

1. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานบริหาร

ด้านทรัพยากรมุนย์
ระบบบุคลากรพลวัตร

ด้านงบประมาณ
ระบบกำกับงบประมาณ

2. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานบริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม

      ระบบฝึกอบรม

3. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานบริหาร

      ระบบใบเสร็จเทศบาลตำบลบางปลา จังหวัดสมุทรสาคร

บำรุงรักษาและปรับปรุงแก้ไขระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของเทศบาลตำบลบางปลา เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ดูแลบำรุงรักษาและปรับปรุงแก้ไขเครื่องแม่ข่าย รวมถึงงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบสารสนเทศที่ใช้ จำแนกตามพันธกิจ

1. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานบริหาร

      ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิทยาศาสตร์ ได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาระบบสารสนเทศที่สามารถใช้ในการบริการงานในการติดตามและตรวจสอบข้อมูลนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา การจัดการข้อมูลการยืม-คืนเครื่องมือวิทยาศาสตร์ การจัดการข้อมูลปริมาณงานสำหรับเพื่อการประเมินผลภาระงานของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะต้องพัฒนาให้ระบบดังกล่าวสามารถที่จะเชื่อมโยงกับระบบบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์

ระบบสารสนเทศที่ใช้ จำแนกตามพันธกิจ

1. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

      ระบบกิจการนักศึกษา
ระบบติดตามและตรวจสอบข้อมูลนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

2. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานบริหาร

      ระบบบุคลากร
ระบบจัดการการประชุม
ระบบจัดการข้อมูลนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ระบบปริมาณงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน

3. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงานวิชาการ

      ระบบจัดการโครงการและทุนวิจัย (Open Research System :KuiSci)

4. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานบริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม

      ระบบฐานข้อมูลวิจัยและวิชาการ (Open ARMs)
E-journal วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา

5. สนับสนุนทั่วไป

      ระบบจัดการผู้ใช้ (UMS)
ระบบจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์งานส่งเสริมงานวิจัย กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

ระบบสารสนเทศที่ใช้ จำแนกตามพันธกิจ

1. สนับสนุนทั่วไป

      ระบบสารสนเทศบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

การพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศ ของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เกิดขึ้นจากแนวความคิดที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการข้อมูลวิชาการและผลงานวิจัย การจัดการข้อมูลบุคคลากร ข้อมูลแฟ้มประวัติบุคคล และการจัดการการประชุม เพื่อช่วยให้การรวบรวมและนำเสนอข้อมูลมีความสะดวก ง่าย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากข้อมูลปัจจุบันโดยส่วนใหญ่ไม่ได้มีการจัดเก็บอยู่
ในรูปแบบฐานข้อมูล

ระบบสารสนเทศที่ใช้ จำแนกตามพันธกิจ

1. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงานวิชาการ

      ระบบฐานข้อมูลวิจัยและวิชาการ (Open ARMs)

2. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานบริหาร

      ระบบจัดการการประชุม
ระบบบุคลากร

3. สนับสนุนทั่วไป

      ระบบแฟ้มประวัติคณาจารย์ (Portfolio)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ตามที่วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีความต้องการพัฒนา ปรับปรุงระบบบริหารสํานักงาน โดยการพัฒนาและติดติตั้งระบบจัดการเอกสารหรือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถรองรับการจัดเก็บเอกสารที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น มีความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาและเข้าถึงข้อมูลและสอดคล้องกับลักษณะการทํางานของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมากที่สุด

ระบบสารสนเทศที่ใช้ จำแนกตามพันธกิจ

1. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานบริหาร

      ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์


การดูแลเครื่องแม่ข่าย

  • ดูแลเครื่องแม่ข่ายของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ http://ubuntu.buu.ac.th
  • ดูแลเครื่องแม่ข่ายของสถาบันพระบรมราชชนก (ฟาร์มแม่ข่าย) http://administer.pi.in.th
  • ดูแลเครื่องแม่ข่ายระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิก 39 วิทยาลัยในสังกัดของสถาบันพระบรมราชชนก
  • ดูแลเครื่องแม่ข่ายของเทศบาลตำบลบางปลา จังหวัดสมุทรสาคร http://Bangpla.is-a-geek.org
  • ดูแลเครื่องแม่ข่ายของวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น
  • ดูแลเครื่องแม่ข่ายภายในของสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

Your Answer

15 + 11 =