โครงการอบรม Advance Database

โครงการอบรม Advance Database
เรื่อง “Advance Database Design”

๑. ชื่อโครงการ โครงการอบรม Advance Database

๒. หลักการและเหตุผล
ฐานข้อมูลนับเป็นส่วนที่สำคัญสำหรับระบบงานสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลเป็นหลัก (Computer Base Information System) เนื่องจากเป็นส่วนที่ใช้เก็บข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งถือเป็น Input ที่สำคัญของระบบงานสารสนเทศ ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีเครื่องมือ (Tool) ที่ใช้ช่วยในการออกแบบที่มีประสิทธิภาพมากมาย แต่นักออกแบบฐานข้อมูลก็ยังคงมีความจำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจในขั้นตอนของการออกแบบฐานข้อมูลเป็นอย่างดี มิฉะนั้นแล้วฐานข้อมูลที่ทำการออกแบบอาจจะไม่สามารถทำไปใช้งานจริงได้ หรือหากนำไปใช้ได้แต่อาจจะไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อความต้องการใช้งาน ดังนั้น เขตฯ จึงเห็นควรให้มีการจัดอบรมโครงการอบรม Advance Database Design โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมในด้านการออกแบบฐานข้อมูล และ
ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในองค์กรของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป นอกจากนั้นยังเป็นการประชาสัมพันธ์เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เป็นที่รู้จักต่อหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพาอีกช่องทางหนึ่งอีกด้วย
๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อให้ผู้อบรมมีทักษะในการออกแบบฐานข้อมูล
๓.๒ เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๓ เพื่อให้บริการกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา อีกทั้งยังเป็นการ ประชาสัมพันธ์เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เป็นที่รู้จัก แก่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา

๔. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

วันเสาร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๕. สถานที่ดำเนินโครงการ

ณ ห้อง ๔๑๘ ชั้น ๔ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)

๖. กลุ่มเป้าหมาย

บุคคลทั่วไป หรือ ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐและเอกชน จำนวน ๒๕ คน

๗. สิ่งที่ผู้อบรมต้องเตรียมมาในวันอบรม

คอมพิวเตอร์พกพา (โน้ตบุ๊ค) จำนวน ๑ เครื่อง ต่อ ๑ ผู้เรียน

๘. คุณสมบัติของผู้เรียน

๑. Database และ SQL เบื้องต้น
๒. ความรู้พื้นฐานทั่วไปด้าน dbms เช่น table, schema, intrigity เป็นต้น
๓. ควรมีประสบการณ์ในการใช้ การพัฒนา หรือ การดูแลระบบฐานข้อมูล/SW ที่ใช้ฐานข้อมูลมาแล้ว

๙. ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ที่ http://goo.gl/forms/onGM6QtigFQ6EILa2

กำหนดการ

โครงการอบรม Advance Database

เรื่อง “Advance Database Design”

วันเสาร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ ห้อง ๔๑๘ ชั้น ๔ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)

เวลา กำหนดการ
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๐๘.๔๕ น. ลงทะเบียน
เวลา ๐๘.๔๕ น. – ๐๙.๐๐ น. ประธานกล่าวเปิดการอบรม
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. เทคนิคทั่วไปในการออกแบบ รวมถึงเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเทคนิคการออกแบบระบบให้ dbms และ xml สามารถทำงานร่วมกันได้
เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.
case study/work shop บนระบบฐานข้อมูลที่น่าสนใจ เช่น จากระบบ ERP หรือ Data model จาก model library ที่น่าสนใจ

You will learn how to

Design, build and use a relational database using proven methods
Ensure database designs accurately model business requirements
Normalize and denormalize your data to optimize performance
Work with integrity constraints
Automatically generate database documentation using CASE tools
เวลา ๑๗.๐๐ น. ปิดการอบรม

หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่าง เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. และเวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.