ระบบรับสมัครนักศึกษา

 


ระบบรับสมัครนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของชุดซอฟต์แวร์เพื่อการจัด
การ ศึกษา เป็นระบบที่ช่วยในการรับนักศึกษา ผู้สมัครสามารถทำใบสมัครผ่านระบบ ตรวจสอบการชำระเงิน ตรวจสอบผลการคัดเลือก นอกจากนี้ยังสามารถเข้ามาศึกษาดูข้อมูลผ่านระบบได้อีกด้วย ระบบรับสมัครนักศึกษาแบ่งได้เป็น 2 ส่วนคือ ส่วนผู้สมัคร และส่วนของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่สามารถจัดการข้อมูลพื้นฐานในการเปิดรับสมัคร ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรโควตา การสร้างปฏิทินการรับสมัคร การนำเข้าการชำระเงินจากธนาคารสู่ระบบ การนำเข้าคะแนนที่ได้จาก สทศ. เพื่อนำมาใช้ในการประมวลผลคัดเลือก การออกรายงานในส่วนต่างๆ เพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูล การประกาศข้อมูล เป็นต้น เมื่อสิ้นสุดการรับสมัครแล้ว ข้อมูลผู้สมัครที่ได้ จะเตรียมไว้ให้ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ที่อยู่ในชุดซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการศึกษา มาดึงข้อมูลไปใช้ต่อไป เพิ่มความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ในช่วงของการบันทึกข้อมูลนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาในชั้นปีแรก

การทำงานหลักของระบบรับสมัครนักศึกษา

1.จัดการข้อมูลพื้นฐานของระบบ

2.จัดการข้อมูลที่ใช้ในการรับสมัคร เช่น จำนวนโควตาที่จะรับในแต่ละหลักสูตร

3.ผู้สมัครลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ และทำใบสมัคร

4.เจ้าหน้าที่นำเข้าการชำระเงิน ผู้สมัครตรวจสอบการชำระเงิน

5.เจ้าหน้าที่นำเข้าคะแนน ผู้สมัครตรวจสอบคะแนน

6.ประมวลผลการคัดเลือก พิมพ์รายงานเพื่อตรวจสอบ และประกาศผลทางหน้าเว็บ

7.บันทึกผลการสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย การชำระเงิน และการรายงานตัวเข้าศึกษา

8.เตรียมข้อมูลส่งให้ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา

หน่วยงานที่นำไปใช้::

-สถาบันพระบรมราชชนก สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข และวิทยาลัยในสังกัด 38 แห่ง

http://admission.pi.in.th/admission

ผู้รับผิดชอบระบบ:: น.ส. มัทนาวัลย์ พูลสวัสดิ์, นายสิทธิชัย สมพันธุ์


© iSERL
CyberChimps WordPress Themes